Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent i medicinsk psykologi och Vetenskaplig samordnare vid Center for Ageing and Supportive Environments (CASE). Efter att han kom till CASE för flera år sedan har hans forskning fokuserat på förhållanden mellan miljö, hälsa/funktion och psykosociala faktorer i den åldrande befolkningen. Han använder sig av en övervägande folkhälsoanalys med hjälp av tvärvetenskapliga team och han använder metoder från kliniska försök, epidemiologi och hälsoekonomisk modellering. För att öka effekten av forskning, anvädare arbetar i projekt (t.ex., vårdpersonal, beslutsfattare, industri, äldre människor, etc.). Pågående projekt 1) Bostäder och hälsa längs åldringsprocessen undersöker förhållandena mellan upplevda och objektiva aspekter av hemmiljön, psykosociala faktorer och funktion; 2) UserAge programmet, Steven leder en stor panelstudie för att undersöka attityder relaterade till användarnas deltagande i forskning om åldrande och hälsa. 3) I samarbete med Keio University, School of Science for Open and Environmental Systems, arbetar han med studier relaterade till inverkan av kall inomhusbostadstemperatur på äldre människors hälsa. 4) Generation Tech adresserar åldrande och teknik från ett generationsperspektiv, i relation till hälsa. 5) BBT: Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus övergripande syfte är att utforma, testa och utvärdera ett nytt system för kartläggning och beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus. Steven är involverad i tre nya projekt som har finansierats och startat 2019: Simuleringsmodeller som möjliggör långsiktig planering och kostnads-nyttoanalyser med hänsyn till behovet av bostadsanpassningar för en befolkning som åldras hemma (Simul-Age), Vilken betydelse har val av boende och flyttningar för aktivt åldrande? (RELOC-AGE), and Socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning: Utveckling av en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap. Han är också PI för ett nytt projekt som börjar 2020, HoT-Age: Upplevda boendeaspekter och livsförändringar: Gott åldrande i det egna hemmet.

Steven är projektledare för en ny forskningsinfrastruktur vid Medicinska Fakultet vid Lunds Universitet. Forum Medicum Movement & Reality lab (MoRe-lab) ska studera funktioner och funktionshinder ur olika perspektiv: prekliniskt, kliniskt, simulerad vardagsmiljö och i verkliga livet. MoRe-lab kommer att ge en möjlighet att utforska och utveckla innovativa lösningar för att optimera vardagsfunktioner och utöka kunskap om samband med person-miljöaktivitet.

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Steven Schmidt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren