Personlig profil

Forskning

Min bakgrund inom uppdragsarkeologin har inneburit en möjlighet att utforska en mängd olika slags spår och lämningar efter förhistoriska människor. Det har gjort att mitt intresseområde är brett och inte knutet till någon speciell tidsperiod. Arkeologi är fascinerande då den både ger perspektiv på det som förenar oss människor samtidigt som den ger möjlighet till inblickar i främmande och annorlunda världar. Men arkeologin ställer också krav på reflektion och problematisering. Det är lätt att oreflekterat föra över våra nutida idéer och värderingar på förhistorien. Frågan om vilka olika perspektiv man kan arbeta med när man skapar kunskap utifrån materiell kultur är något som fängslar mig.

Jag har speciellt kommit att intressera mig för bergarter och mineraler. De var viktiga råmaterial under förhistorien men har många gånger behandlats styvmoderligt inom den arkeologiska forskningen. I min forskning hoppas jag kunna utmana vår ofta slentrianmässiga syn på mineraler och bergarter och utforska hur man har förhållit sig till dessa råmaterial under förhistorien. Jag har tidigare studerat bergartsföremål från både sten-, brons- och järnålder men fascineras främst av människornas mångfacetterade och komplexa förhållande till bergarter och mineral under neolitikum, d.v.s. yngre stenåldern (4000-1800 f.Kr.).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susan Hyden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler