Foto av Susanna Calling

Susanna Calling

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

Kardiovaskulär sjukdom och livsstilsfaktorer

Min forskning fokuserar främst på epidemiologi, inklusive kardiovaskulär sjukdom, livsstil och sociodemografi. Forskningen studerar sambandet mellan övervikt, metabola syndromet och genetiska influenser, liksom effekterna av sociodemografi och livsstilsfaktorer. Övervikt är ett stort hälsoproblem globalt. Min doktorsavhandling visade att överviktiga människor inte är en heterogen grupp, utan en grupp individer vars kardiovaskulära risk skiljer sig beroende på socioekonomiska, metabola faktorer och livsstilsfaktorer. Dessa fynd ger viktig klinisk information vid handläggning av dessa patienter.


Socioekonomiska faktorer och bostadsområde

Primärvården påverkas starkt av den miljö patienterna bor i. Vi har utfört flera studier om hälsoeffekterna för individuella sociodemografiska faktorer samt faktorer som är relaterade till vilket bostadsområde man tillhör.


E-hälsa

E-hälsa introduceras nu snabbt i svensk hälsovård. Det finns emellertid brist på evidens inom detta forskningsområde och studier i primärvårdsområdet är få. Det finns risk för att ny teknik inte är anpassad till äldre multisjuka patienter. Vidare är det inte känt i vilken utsträckning e-hälsa kan användas för primärpreventiva insatser. I en kvalitativ studie analyserar vi attityderna mot e-hälsa hos äldre. Ett annat forskningsprojekt studerar effekten av livsstilsintervention genom SMS till personer med högt blodtryck.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanna Calling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren