Foto av Susanna Johansson

Susanna Johansson

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i socialt arbete och filosofie doktor i rättssociologi. Min avhandling från 2011 handlar om inter-organisatorisk samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis- och åklagarmyndigheter i de sex första Barnahusen i Sverige, som då var en ny modell för samverkan kring utredningar av misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn. Studien fokuserar särskilt spänningen mellan välfärd och rättvisa, liksom samverkansprocesser och maktspel mellan ingående organisationer och professionella aktörer. Som postdoc-forskare har jag därefter genomfört en komparativ studie av Barnahusmodellens spridning, styrning och reglering i Norden samt dess påverkan på balansen mellan rättvisa och välfärd i respektive länder. I förlängningen av denna forskning intresserar jag mig nu också för Barnahusmodellens pågående spridning, styrning och implementering i Europa. 

Ett annat aktuellt forskningsfält utgörs av samhälls- och institutionsvård av barn och unga, vilket för närvarande studeras inom ramen för två skilda forskningsprojekt; dels ett historiskt inriktat projekt som undersöker kategoriseringen av psykisk ohälsa bland samhällsvårdade barn över tid, dels ett samtida projekt om akutvården av unga på särskilda ungdomshem utifrån de ungas, personalens och socialtjänstens perspektiv.  

Min forskning relaterar även bredare och teoretiskt till inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning.

 

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sjätte och sjunde termin, på kurser i organisationsteori, metod, uppsatshandledning och -examination, samt som kursansvarig lärare på den valbara fördjupningskursen Socialt arbete med barn och unga. Jag är också verksam som lärare och handledare på forskarutbildningen i socialt arbete.

Samverkan

Jag är medlem i det europeiska forskarnätverket Sociology of Social Policy and Welfare (ESA); Nordic Network for Barnahus Research; Nationellt nätverk för samverkansforskning (FORTE); Barnrättsinstitutet (LU) samt forskningsområdena Barn, familj och välfärd och Organisation och organisering vid Socialhögskolan (LU). 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • child welfare
  • Barnahus
  • institutional theory
  • governance
  • collaboration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanna Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren