Susanne Iwarsson

Professor, Hedersdoktor, Dr med vet, Leg. arbetsterapeut, Ledamot pedagogisk akademi, medicin

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan 2005 innehavare av Maria och Seved Ribbings professur i gerontologi och äldrevård vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, http://ribbingska.se/om/om.html. Jag har en doktorsexamen i samhällsmedicin (1997), blev docent i arbetsterapi 1999 och befordrades 2003 till professor i arbetsterapi. Jag är legitimerad arbetsterapeut med klinisk erfarenhet från geriatrik och primärvård. Jag är sedan länge engagerad i utbildning och forskning vid Riga Stradins University i Lettland och utsågs 2014 till hedersdoktor vid fakulteten för rehabilitering.

Parallellt med engagemang i forskning och utbildning på olika nivåer har jag under större delen av min yrkesbana haft olika typer av ledningsuppdrag .Jag har erfarenhet som akademisk ledare i olika uppdrag inom Lunds universitet, t ex som avdelningsföreståndare och biträdande prefekt. Under åren 2006-2011 var jag prodekanus för Medicinska fakulteten och 2006-2014 ledamot av fakultetsstyrelsen. Jag var under fem år engagerad i ledningen av Lunds universitets strategiska forskningsområde i neurovetenskap, MultiPark, som biträdande koordinator (2010-2011) respektive koordinator och styrelseordförande (2012-2014). Jag är sedan 2007 föreståndare för ”Centre for Ageing and Supportive Environments” (CASE) och sedan 2014 också koordinator för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). 

Jag är chef för den tvärvetenskapliga forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" vars inriktning är en kombination av miljöinriktad gerontologi, hälsovetenskap och neurovetenskap. Vi intresserar oss särskilt för den åldrande befolkningens möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhällslivet. En viktig utgångspunkt är metodutveckling av betydelse för planeringen av bostäder och ett samhälle tillgängligt för alla, med det s k Enablerkonceptet och Housing Enabler som de mest kända bidragen

Jag har handlett arton doktorander till doktorsexamen och sex till licentiatexamen (huvudhandledare för fjorton respektive fyra), såväl vid Lunds universitet som vid universitet i andra länder. Jag är just nu huvudhandledare för fyra doktorander och biträdande handledare för fyra. Jag är ledamot av Medicinska fakultetens pedagogiska akademi och engagerad i utvecklingen av utbildning på forskarnivå, främst i form av forskarskolor. 

Jag leder forskningsprojektet ”Hälsa, boende och funktionsnedsättning under åldrandeprocessen”, där vi följt mycket gamla personer i flera europeiska länder sedan 2002 och också utvecklat nya delprojekt, t ex med fokus på personer som åldras med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning. Projektet har hittills resulterat i åtta doktorsavhandlingar och ca 60 originalpublikationer. Jag leder också forskningsprogrammet ”UserAge” där vi i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet arbetar för att öka kunskapen om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.  Vi har i andra projekt nära samarbete med kliniker vid Skånes Universitetssjukhus, Hälsostaden Ängelholm och också med flera skånska kommuner. Jag är sedan många år engagerad i den internationella utvecklingen av forskningen om äldre och åldrande, särskilt inom Europa.

Doktorsavhandling
Iwarsson , S. (1997). Functional Capacity and Physical Environmental Demand. Exploration of Factors Influencing Everyday Activity and Health in the Elderly Population. ISBN 91-628-2351-5. Dissertation. Department of Community Medicine Sciences Dalby/Lund , Lund University. Lund, Sweden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser
  • boendefrågor
  • rehabilitering
  • folkhälsoarbete
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • SWEAH - Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanne Iwarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren