Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen:

Olika slags fonetisk variation, såsom (1) dialektal variation i svenska och andra språk, (2) paralingvistisk variation som ålder, känslor, attityder och hälsotillstånd, och (3) fonetisk variation i människa-djur-kommunikation. Jag är just nu speciellt intresserad av:

  • Dialektal variation: I forskningsprojekten SweDia 2000 and SIMULEKT har jag haft utmärkt möjlighet att studera svensk dialektal variation.
  • Talarålder: ett paralingvistisk och talar-specifikt drag som alltid finns närvarande i tal. Jag är intresserad av mänsklig perception, akustisk analys, automatisk igenkänning och simulering (syntes) av talarålder.
  • Estlandssvenska talas fortfarande av en handfull talare i Estland och Sverige. Jag vill hjälpa till med dokumentation och analys av dessa idag nästan utdöda dialekter.
  • Svenskans långa vokaler och hur de artikuleras i olika dialekter. I projektet Exotiska vokaler i svenska - en artikulografisk studie av palatala vokaler [VOKART] har jag undersökt regional variation i vokalartikulation med hjälpa av Humanistlaboratoriets artikulograf AG500. Bl.a. tittar vi på hur det så kallade Viby-i uttalas i svenska dialekter.
  • Katt-katt och katt-människa-kommunikation. Jag har i flera projekt undersökt vilka ljud katter använder i sin vokala kommunikation med andra katter eller oss människor och hur dessa ljud kan kombineras och varieras samt hur vi människor förnimmer/uppfattar dem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanne Schötz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren