Foto av Teres Hjärpe

Teres Hjärpe

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om socialarbetares förutsättningar, utmaningar och strategier inom socialtjänsten, vilken jag betraktar som ett exempel på en människobehandlande organisation under förändring och modernisering. Under 2023 och 2024 arbetar jag huvudsakligen med tre forskningsprojekt. I ett projekt undersöker jag socialsekreterares bevekelsegrunder vid beslutsfattande om placeringar av barn och unga (i samarbete med FoUSjuhärad/HiB). Två andra projekt berör professionella strategier inom den alltmer digitaliserade socialtjänsten. Tillsammans med Fil. Dr. Elizabeth Martinell Barfoed driver jag ett projekt om digital och automatiserad öppenvård och behandling finansierat av Helsingborg stad. I det Forte-finansierade projektet "Vad professionen gör som inte datorn kan" undersöker jag socialsekreterares kompensations- och kompletteringsarbete i förhållande till digitala verktyg, tillsammans med Julia Karlsson (projektledare) från Högskolan i Borås och Petra M Svensson vid Högskolan i Halmstad. Under 2021-2023 koordinerar jag samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på tvärvetenskaplig forskning om social resiliens. Jag kommer även att samarbeta med forskare och praktiker vid spanska, italienska och svenska universitet i det EU-finansierade Marie-Curie-projektet Global Answer, för att identifiera goda exempel på flyktingmottagande inom EU. Tillsammans med professor Mimi Abramovitz vid Silberman School of Social Work i New York driver jag ett mindre projekt om socialarbetares motståndsstrategier i förhållande till managerialism inom människobehandlande organisationer.

I januari 2020 disputerade jag med avhandlingen Mätning och motstånd- Sifferstyrning i socialtjänstens vardag. Avhandlingen bygger på ett omfattande etnografiskt fältarbete jag genomfört i 5 svenska kommuner under perioden 2014-2017. Jag har studerat hur socialtjänspersonals vardagsarbete påverkas och styrs av olika typer av siffror; tidsgränser, prestationsjämförrelse och mät- och kontrollerbara aktiviteter och hur detta formar kunskapsanvändning och kunskapshierarkier i socialt arbete.

Jag har tidigare arbetat i två andra forskningsprojekt.  I forskningsprojektet "Blanketter, formulär och pappersgöra- expanderande dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och sjukvård" som leddes av Katarina Jacobsson och Elizabeth Martinell Barfoed bedrev jag etnografiskt fältarbete kring en ledningsgrupp i socialtjänsten och studerade olika typer av dokument och dokumentation och dess betydelse. I forskningsprojektet "Välfärdstjänster och ökad valfrihet- exemplet gymnasieskolan" under ledning av Torbjörn Hjort och Alexandru Panican. Rektorer och studie- och yrkesvägledare intervjuades om deras syn på den egna rollen i det förändrade gymnasievalssystemet. Publikationer från de olika projekten finns nedan.

Yrkesarbete

Mina praktiska erfarenheter av socialt arbete kommer från hälso- och sjukvården där jag haft anställning som kurator för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande är jag tjänstledig från mitt uppdrag som internationell koordinator på Socialhögskolan för att gå forskarutbildningen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Teres Hjärpe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren