Personlig profil

Forskning

Främsta forskning och undervisningsområden

  • Pedagogisk retorik
  • Högskolepedagogik
  • Lärarprofessionen

Pågående forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör kunskapsområdet Pedagogisk retorik och möter frågor om vad vi gör med språket och vad språket gör med oss i pedagogiska situationer. Pedagogisk retorik syftar till att öka våra kunskaper om utbildarens ansvar för och ledning av den pedagogiska relationen i den konkreta undervisningssituationen. Pedagogisk retorik beaktar särskilt språkets etiska dimensioner och de uttryckta ordens känslopåverkande kraft. 

Exempel på projekt i Pedagogisk retorik

The Scholarship of Teaching and Learning in higher education: Its constitution and its transformative potential. Vetenskapsrådet i samarbete med National Research Foundation South Africa.

Retorikens didaktik och didaktikens retorik. Vetenskapsrådet.

Seminariet som vetenskapligt och pedagogiskt instrument för att utveckla studenternas kritiska tänkande. Ett projekt i samarbete med Södertörns Högskola och Stockholms universitet. Rådet för högre utbildning.

Didaktik och retorik i forskarutbildningen vid Lunds universitet. Högskoleverket.

Undervisning

Jag undervisar i pedagogik på grund och avancerad nivå. Handleder doktorander på forskarutbildningen i ämnena pedagogik och retorik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tina Kindeberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren