Foto av Titti Mattsson

Titti Mattsson

Professor, Prodekan för forskning

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Jag är professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. 

Mina forskningsområden är socialrätt, medicinsk rätt, barnrätt, äldrerätt samt mänskliga rättigheter. Jag är docent i socialrätt såväl som i socialt arbete och använder gärna tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade metoder och angreppssätt. Övergripande kan min forskning sägas behandla rättsliga, sociala och etiska frågor rörande offentligrättslig verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har mångårig erfarenhet av interdisciplinära, internationella och komparativa forskningssamarbeten med forskare i rättsvetenskap, socialt arbete och medicin nationellt och internationellt. Min publikationslista omfattar ett stort antal monografier, antologier, bokkapitel, artiklar i internationella och nationella tidskrifter samt lagkommentarer.

Sedan den 1 januari 2022 är jag verksam som styrelseledamot vid Institutet för mänskliga rättigheter. Jag är även redaktör för European Journal of Health Law sedan 2018. Annan pågående forskningsrelaterad verksamhet omfattar bl.a. uppdrag som styrelseledamot i Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys samt ledamot i Sveriges medicin-etiska råd (SMER). Bland återkommande sakkunniguppdrag kan även nämnas uppdrag för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forte, de nordiska forskningsråden och EU. jag har en mångårig erfarenhet av och ett stort intresse för övergripande forskningsfrågor och infrastruktur av forskning. Under åren 2013-2018 satt jag i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap samt var ledamot i/ordförande för beredningsgruppen för filosofi, juridik, etik och kriminologi. Jag var fram till 2019 även svensk ledamot i EUI:s (Europan University Institute) High Council. Ett annat stort intresse är forskningsrelaterad samverkan. Som exempel kan nämnas att jag under 2013-18 var ledamot i Barnombudsmannens expertråd. Jag har haft flera forskarvistelser i USA, Norge och Turkiet samt varit gästprofessor i socialt arbete i Sverige. Under 2021-2023 var jag prodekan för forskning vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Jag har flera pågående tvärdisciplinära forskningsprojekt (rättsvetenskap/socialt arbete). I projektet Barns rättigheter och evidensbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom låst tvångvård av unga (2020-2023), finansierat av Forte, är vi intresserade av att studera hur synen på barn som individuella rättighetsbärare relaterar till användandet av evidensbaserade metoder vid särskilda ungdomshem. Förutom jag själv som projektledare och forskare finns i forskningsgruppen även prof. Marie Sallnäs (SU, socialt arbete), Sofia Enell (lektor, socialt arbete) samt Lina Meyer (fil.kand, socialt arbete) och Malin Gustavsson (jur.stud). I projektet Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken (2018-2023, Forte) analyseras, jämförs och fördjupas kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

Förutom dessa nationella forskningsprojekt är jag engagerad i tvä  internationella forskningsprogram vid Lunds universitet, AIR Lund samt EUGHLORIA.

Ett nyligen avslutat projekt är Vems röst? Biståndshandläggning och demens (2019-2021), finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse, där socialtjänstens ansvar för dementas vardag analyserades i förhållande till den enskildes beslutsförmåga/kapacitet. Förutom ett antal nationella och internationella artiklar utkom i projektet under 2021 boken Nedsatt beslutsförmåga (Studentlitteratur).

Sedan år 2018 är jag koordinator och förestår forskningsmiljön Health Law Research Centre vid den Juridiska fakulteten (finansierad av Crafoordska stiftelsen) där ett femtontal etablerade såväl som mer juniora forskare tar sig an de mest angelägna utmaningarna för den svenska och europeiska hälso- och sjukvården. Här samlas framstående forskare i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äldrerätt, disability law, mänskliga rättigheter och socialt arbete i nära samarbete med forskare och praktiker i medicin, odontologi, life sciences och medicinsk etik. Se vidare miljöns hemsida, http://www.jur.lu.se/#!healthlaw

Jag har ett utvecklat forskningssamarbete med ledande älderättsforskare i Europa, USA och Asien. Tillsammans med prof. Issi Doron, University of Haifa, prof Anna Lawson vid Leeds University samt prof. Gerard Quinn, Galway initierade och startade jag under 2019 ELAN, European Law and Ageing Network där forskare från 14 europeiska länder ingår.

Tillsammans med Ulrika Andersson förestår jag sedan 2009 den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, se vidare www.jur.lu.se/rattochutsatthet. Forskningen inom miljön kopplar samman socialrätt och straffrätt, och fokuserar frågor som är gemensamma för offentligrättslig forskning. Forskningsmiljön är en av tre ”vulnerability research hubs” (där Emory Law School och Leeds Law School ingår) vars utgångspunkt är vulnerability teorin, utarbetad av prof Martha Albertson Fineman.

Handledning av forskning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor. Jag undervisar för närvarande främst i socialrätt och medicinsk rätt på grundläggande och avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Health Law och Svensk migrationsrätt vilka är kurser som jag också är kursföreståndare för. Jag handleder regelmässigt examensarbeten i socialrätt och offentlig rätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda fördjupningskurserna.

Jag har utövat handledarskap för tio doktorander varav fem avslutats (Lottie Giertz, fil.dr. socialt arbete, Mareike Persson, jur.dr i offentlig rätt, Anne-Lie Vainik, fil.dr i socialt arbete, Martina Axmin, jur.dr i socialrätt, Mirjam Katzin, jur.dr i socialt arbete samt Lisa Kerker, jur.dr i offentlig rätt (migrationsrätt). För närvarande handleder jag sex doktorander. Jag är huvudhandledare för Sofia Åkerman och Marika Mäkinen, båda i offentlig rätt, samt Manni Ardzejewska, doktorand i socialrätt Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse, doktorand i (socialrätt), Ehab Elhausari (migrationsrätt) samt Martin Albinsson (arbetsrätt). dokt Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett 30-tal disputationer i Sverige, Danmark och Norge i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, skolrätt, socialrätt, socialt arbete och rättssociologi.

Under åren 2021-23 var jag prodekan för forskning vid juridiska fakulteten.

Samverkan

Jag har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Särskilt kan omnämnas uppdragen som styrelsemedlem i Myndigheten för mänskliga rättigheter (2022 och pågående) samt Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2017-2022).

Mitt engagemang i medicinetiska frågor tar sig bland annat uttryck i min roll som sakkunnig ledamot i Smer (Statens medicinetiska råd) sedan år 2019 och vice ordförande i Region Skånes etiska råd sedan 2015. Jag har även deltagit i uppbyggnaden av Lunds universitets etiska råd och ingått i rådet under en mandatperiod.

Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar har jag goda kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Jag utför regelbundet expertarbete och föreläser för svenska och internationella myndigheter och organisationer.

Under ett antal år skrev jag kommentarer i offentlig rätt och familjerätt i Karnov/Lexino. Jag bistå som sakkunnig för media vid behov och deltar även i den socialpolitiska debatten i social- och medicinrättsliga frågor i nationella och europeiska facktidskrifter samt dagstidningar.

 

Undervisning

 

Jag är mycket intresserad av undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i socialrätt, äldrerätt och health law på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kursen Health Law, vilken jag också är kursföreståndare för. Jag handleder examensarbeten i socialrätt, offentlig rätt och medicinsk rätt samt examensarbeten knutna till dessa ämnen.


Jag är för närvarande handledare för sex doktorander: huvudhandledare för Sofia Åkerman och Marika Mäkinen samtliga doktorander i offentlig rätt, samt för Manni Ardswjevska i socialrätt. Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse, Martin Hansson och Ehab Alhousari. Jag har handlett sex avhandlingar i rättsvetenskap respektive i socialt arbete fram till disputation. Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett 30-tal disputationer i Sverige, Danmark och Norge och Nederländerna i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, socialrätt, mänskliga rättigheter, socialt arbete och rättssociologi.

Samverkan

Mattsson har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar sedan många år tillbaka har hon goda  och regelbundna kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Hon utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer samt är företrädare för Sverige vid bland annat doktorandtillsättningar vid European University Institute, Florens. För närvarande deltar Mattsson i uppbyggnaden av det nya institutet för mänskliga rättigheter i Lund.

Mattsson är styrelseledamot för Instiutet för mänskliga rättighetet som startade i januari 2022 och med i uppbyggnaden av denna myndighet. Sedan flera år tillbaka är hon också ledamot i styrelsen vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Mattssons engagemang i etiska frågor tar sig bl. a. uttryck i att hon är vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt sakkunnig i Sveriges Medicin-etiska råd (SMER).

Under många år skrev Mattsson kommentarer i offentlig rätt och familjerätt (de senare tillsammans med jur. dr. Lotta Dahlstrand, utvecklingschef vid Familjens jurist) samt i Karnov/Lexino.

Hon är mycket aktiv i utvecklingen av extern undervisning vid juridiska fakulteten, och hon har bland annat utvecklat flera kurser i medicinsk rätt.

 

Forskning

Forskning

 

Jag är professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden innefattar socialrätt, health law, barnrätt och äldrerätt. Jag är docent i socialrätt såväl som i socialt arbete och använder gärna tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade metoder och angreppssätt. Övergripande kan min forskning sägas behandla rättsliga, sociala och etiska frågor rörande offentligrättslig verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har mångårig erfarenhet av interdisciplinära, internationella och komparativa forskningssamarbeten med forskare i rättsvetenskap och socialt arbete nationellt såväl som internationellt. Min publikationslista omfattar ett flertal monografier, antologier, bokkapitel, artiklar i internationella och nationella tidskrifter samt lagkommentarer. Jag är redaktör för European Journal of Health Law. Annan pågående forskningsrelaterad verksamhet omfattar bl.a. uppdragen som styrelseledamot i Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, ledamot i Sveriges medicin-etiska råd (SMER) samt ledamot i styrelsen för European University Institute. Jag deltar regelbundet som sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt som utvärderare av forskningsprojekt/forskningsmiljöer i Norden och EU. Under åren 2013-2018 var jag medlem i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap samt ledamot i/ordförande för beredningsgruppen för filosofi, juridik, etik och kriminologi. Under samma tidsperiod var jag ledamot i Barnombudsmannens expertråd. Jag har vidare erfarenhet av forskarvistelser i USA och Turkiet samt som gästprofessor i socialt arbete i Sverige.

 

Jag har tre pågående tvärdisciplinära forskningsprojekt (rättsvetenskap/socialt arbete). I projekt Vems röst? Biståndshandläggning och demens (2019-2020), finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse, analyseras socialtjänstens ansvar för dementas vardag i förhållande till den enskildes beslutsförmåga/kapacitet. Projektet Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre (2018-2020, Forte) behandlar frågan om ålder som organiserade princip för att fördela stödinsatser till äldre personer i praktisk tillämpning och i policy/lagtext.

I projektet Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken (2018-2020, Forte) analyseras, jämförs och fördjupas kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

 

År 2018 startade jag en forskningsmiljö i Health Law vid den Juridiska fakulteten (finansierad av Crafoordska stiftelsen) där etablerade såväl som mer juniora forskare tar sig an de mest angelägna utmaningarna för den svenska och europeiska hälso- och sjukvården. Här samlas framstående forskare i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äldrerätt, disability law, mänskliga rättigheter och socialt arbete i nära samarbete med forskare och praktiker i medicin, odontologi, life sciences och medicinsk etik. Se vidare miljöns hemsida, http://www.jur.lu.se/#!healthlaw

 

Jag är koordinator för Normas äldrerättsliga forskningsmiljö (www.jur.lu.se/elderlaw) vid den Juridiska fakulteten. Denna miljö har syftet att utgöra en integrerad forskningsmiljö för forskning i äldrerätt i Sverige och Norden samt att etablera äldrerätten som ett nytt självständigt rättsområde. Vi har även att utvecklat forskningssamarbete med forskare i Europa, USA och Asien. Jag har (tillsammans med prof. Issi Doron, University of Haifa) under 2019 initierat och startat  ELAN, European Law and Ageing Network där forskare från 14 europeiska länder ingår.

 

Tillsammans med Ulrika Andersson förestår jag även den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, se vidare www.jur.lu.se/rattochutsatthet. Forskningen inom miljön kopplar samman socialrätt och straffrätt, och tar därmed ett samlat grepp på frågor som är gemensamma för offentligrättslig forskning. Forskningsmiljön är en av tre ”vulnerability research hubs” (där även Emory Law School och Leeds Law School ingår) och vars utgångspunkt är vulnerability teorin, utarbetad av prof Martha Albertson Fineman.

 

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i socialrätt, äldrerätt och förvaltningsprocessrätt på avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Generationskonflikter i rätten och Health Law, vilka är kurser som jag också är kursföreståndare för. Jag handleder examensarbeten i socialrätt, offentlig rätt och familjerätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda kurserna.

Jag är för närvarande handledare för fem doktorander: huvudhandledare för Martina Axmin och Mirjam Katzin, doktorander i socialrätt, samt till Lisa Kerker och Sofial Åkerman, båda doktorander i offentlig rätt. Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse. Jag har handlett såväl avhandlingar i rättsvetenskap som i socialt arbete fram till disputation. Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett antal disputationer i Sverige, Danmark och Norge i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, skolrätt, socialrätt, socialt arbete och rättssociologi.

Samverkan

Jag har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar har jag goda kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer samt företräder Sverige vid European University Institute. Mitt engagemang i etiska frågor tar sig bl. a. uttryck i att jag är vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt ledamot i Sveriges Medicin-etiska råd (SMER). Sedan ett antal år tillbaka skriver jag kommentarer i offentlig rätt och familjerätt (de senare tillsammans med jur. dr. Lotta Dahlstrand, utvecklingschef vid Familjens jurist) samt i Karnov/Lexino.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Fria nyckelord

  • Health Law Centre
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • Law and Vulnerabilities
  • Norma Elder Law Research Group

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Titti Mattsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren