Foto av Tobias Karlsson

Tobias Karlsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om arbetsmarknaders historia, ofta med teoretisk och metodologisk inspiration från modern arbetsmarknadsekonomi men alltid förankrad i det historiska sammanhanget. För närvarande arbetare jag med ett projekt om arbetsmarknadskonflikter och ursprunget till den Svenska Modellen under perioden 1859-1938. För detta syfte använder vi en stor databas med geokodad information om enskilda strejker och lockouter. Vi är bland annat intresserade av att ta reda på om det fanns regionala och lokala skillnader i övergången till mer fredliga förhållanden på arbetsmarknaden. Geografiska mönster är också centrala teman i två relativt nysstartade projekt.

Det ena går ut på att konstruera historiska indikationer på könsskillnader (t ex vad avser yrkesaktivitet och utbildning) i svenska städer under 1800- och 1900-talen. Det andra handlar om hur arbetare under samma period organiserade sig kollektivt i fackföreningar och sjukkassor för att hantera de nya risker som uppstod i industrisamhället.

Andra aktuella projekt handlar om arbetskraftens rörlighet i staden Göteborg 1915-1943. I det senare projektet använder vi en unik databas som gör det möjligt att följa individer (och deras familjer) på en lokal arbetsmarknad över tid, och se hur de växlar yrken, flyttar mellan arbetsplatser och bostadsadresser. Jag medverkar också i ett globalhistoriskt projekt om varvsarbete och varvsarbetare.

Ett kommande projekt handlar om hantverkets dynamik i förhållande till den industriella, institutionella och sociala utvecklingen i Sverige under 1800-talets andra hälft. Här bygger vi med hjälp av modern teknik för maskinläsning upp en databas som gör det möjligt att följa hantverksidkare över tid.

I tidigare projekt har jag studerat frågor såsom könlönegapet, frånvaro från arbetet och hur yrken gick i arv mellan generationer. Min avhandling var en fallstudie av mekaniseringen, och de därmed förknippade personalnedskärningarna, i den svenska tobaksindustrin under mellankrigstiden. Bland annat kunde jag i avhandlingen visa hur turordningskriterier vid uppsägningar var kopplade till teknologisk förändring.

Jag är också intresserad av metodologi, särskilt när det gäller gränserna mellan historia, ekonomisk historia och nationalekonomi och hur dessa gränser påverkas av digitaliseringen.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på kurser i allmän ekonomisk historia, arbetsmarknadshistoria samt om humankapitalets betydelse.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • arbetsmarknadsrelationer
  • arbetarhistoria
  • databaser
  • arbetsmarknadsekonomi
  • genusperspektiv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tobias Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren