Personlig profil

Forskning

Min forskning har huvudsakligen inriktat sig mot avtal och andra civilrättsliga instrument och deras användning inom den offentliga sektorn samt hur upphandlingen av dessa avtal ska göras. Eftersom avtal alltid måste bedömas mot bakgrund av det sammanhang inom vilket de används har min forskning i stor omfattning även omfattat det offentligrättsliga regelverket, framför allt inom den kommunala sektorn. Vidare måste dessa fenomen studeras mot bakgrund av EU-rätten, t.ex. EUF-fördragets bestämmelser om statsstöd och konkurrens. Av direktiven följer vidare flera centrala regelverk av betydelse för relationen mellan det offentliga och det privata, t.ex. reglerna om offentlig upphandling. Flera av de studerade områdena rör relationer mellan stora företag och den offentliga sektorn och analyserar de särskilda problem som kan uppkomma när affärsmässiga regler och traditioner vid avtalsslutande – framför allt vid s.k. offentlig-privat samverkan och olika typer av genomförandeavtal – möter de offentligrättsliga reglerna om transparens och öppenhet i beslutsprocessen. Min forskning kan därför sägas spänna över stora delar av det juridiska fältet och omfatta bl.a. civilrätt, offentlig rätt, näringsrätt och EU-rätt med ett särskilt fokus på offentlig upphandling och statsstödsreglerna. 

Undervisning

Jag har inom ramen för min anställning vid Lunds universitet utvecklat en kurs i offentlig upphandling omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med kursen är att höja och bredda kompetensen inom offentlig upphandling. Såväl jurister och nationalekonomer som praktiskt yrkesverksamma personer deltar för att kursen ska kunna ge så mångsidiga insikter och djuplodande kunskaper som möjligt. Jag undervisar i offentlig upphandling även på kurserna EU:s marknads och konkurrensrätt och Competition policy and corruption. Jag ansvarar även för undervisningen i kommunalrätt, offentlighet- och sekretess samt GDPR på förvaltningsrättslig översiktskurs. Jag undervisar i fastighetsrätt på handelsrättslig översiktskurs och handleder examensarbeten på det affärsjuridiska kandidatprogrammet.

Min undervisning har tidigare skett i huvudsak på juristprogrammet vid Umeå universitet och har där i huvudsak omfattat avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, kommersiell avtalsrätt och offentlig rätt på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag har även undervisat på handelsrättsliga och juridiska översiktskurser, såväl fristående kurser som kurser som ingår i andra utbildningars program, samt på mastersprogram och inom ramen för forskarutbildningen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Offentlig rätt, Offentlig upphandling, EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tom Madell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren