Foto av Tommy Bengtsson

Tommy Bengtsson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag blev doktor i ekonomisk historia vid Lunds universitet 1980 och min avhandling handlade om utvecklingen av textilindustrin under andra världskriget med fokus på teknologisk omvandling och arbetsmarknadsförhållanden. Kort därefter började jag arbeta med frågor inom befolkningsekonomi, specifikt utifrån kortsiktiga demografiska svar på förändringar i reallöner genom användandet av historiska makrodata för Sverige.

Senare under 1980-talet arbetade jag med familjerekonstruktioner av individdata och registerdata daterat tillbaka till mitten av 1600-talet och analyserade dessa utifrån en kombinerad ”life-event”-ansats och tidsserieanalys av lokala reallöner. För att kunna digitalisera denna data, inleddes 1983 ett projektsamarbete med Landsarkivet i Lund då den s.k. Skånska Ekonomiska Demografiska Databasen (SEDD) etablerades. Denna databas administreras numera av Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet (CED). Denna forskningsansats har även tillämpats inom ett stort internationellt samarbetsprojekt, EurAsia Project on Population and Family History, som initierades 1994 och som omfattar data från Kina, Japan, Italien, Belgien och Sverige. Fokus ligger där på analyser av skillnader i levnadsstandard mätt som den demografiska responsen på kortsiktig ekonomisk stress.

Vid början av 2000-talet startade jag ett projekt kring hur effekter av förhållanden under de tidiga levnadsåren påverkar hälsa och socioekonomisk status senare i livet genom att applicera en liknande ansats på ett likartat datamaterial.

I tillägg till de historiska studier jag gjort på svenska data har jag även under de senaste dryga 30 åren varit involverad i forskning på immigration till Sverige. En storskalig databas med longitudinell information på individnivå har skapats inom CED genom att använda olika registerdata, t.ex. för utbildning och arbetsmarknadserfarenhet i hemlandet ifråga. Analyserna omfattar alla faser av en persons livscykel och med fokus på inkomstassimilering, arbetsmobilitet, hälsa samt tidigt avslut på arbetsmarknaden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Ekonomisk historia
  • Ekonomisk demografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tommy Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren