Tova Bennet

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen frågor om straffrättsligt ansvar och kontaktytor där straffrätten möter filosofi, psykologi och psykiatri. Jag är också intresserad av metodologiska frågor, särskilt användning av empiriska metoder i rättsvetenskapen.

I min doktorsavhandling (‘Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd’, Norstedts Juridik, 2020) undersökte jag de straffrättsliga förutsättningarna för skuld i fall där gärningspersonen har en allvarlig psykisk störning eller en tillfällig sinnesförvirring. I de flesta straffsystem gäller i sådana fall särskilda regler som undantar eller ursäktar personer som har saknat förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande. Den svenska brottsbalken innehåller istället regler för särbehandling som möjliggör rättspsykiatrisk vård som påföljd för brott. Avhandlingen behandlar hur skuldkravet konstrueras och tillämpas genom ett samspel mellan rättsliga och rättspsykiatriska bedömningar. Analysen visar på både begreppsliga och praktiska problem med att tillämpa straffrättens ’vanliga’ regler vid atypiska sinnestillstånd. Straffrättsliga föreställningar om normalitet och rationalitet ställer upp ramar för den rättsliga bedömningen som lämnar ett mycket begränsat utrymme för friande domar och som gör prövningen sårbar för hänsyn gällande vårdbehov och samhällsskydd.

Under åren 2024-2027 fortsätter jag en omfattande kartläggning och analys av den svenska modellen för straffansvar och straffpåföljder då gärningspersonen har allvarlig psykisk sjukdom eller svår funktionsnedsättning. Projektet (‘An integrated model in practice’) omfattar bland annat frågor om åtal, dom och påföljd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionshinder. Jag undersöker också användningen av rättspsykiatrisk vård som påföljd för brott, med fokus på institutet särskild utskrivningsprövning, vilket har kritiserats för att möjliggöra långa frihetsberövanden på oklara grunder. I projektet ingår även delstudien ‘Frikänd efter rättspsykiatrisk undersökning’ som delfinansieras av Riksbankens Jubileumsfond, där jag arbetar tillsammans med rättspsykiatriska utredare vid Rättsmedicinalverket (https://www.rj.se/anslag/2023/frikand-efter-rattspsykiatrisk-undersokning ).

Sedan 2012 har jag ett forskningssamarbete med Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet. CELAM är en tvärvetenskaplig centrumbildning som arbetar med forskning om psykisk sjukdom, aggressivt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar, och engagerar forskare inom filosofi, juridik, neurovetenskap, psykologi och rättspsykiatri (https://www.gu.se/celam). Jag samarbetar även med forskare och forskargrupper runt om i världen som ägnar sig åt frågor som rör lagöverträdare med psykisk sjukdom.

Undervisning

Jag undervisar i straffrätt på grund- och avancerad nivå, främst på juristprogrammet i Lund där jag bland annat har kursansvar för fördjupningskursen ‘Straffansvar och straffpåföljder med särskilt fokus på det kriminella våldet’ och handleder kandidatuppsatser och examensarbeten i straffrätt. I fokus för undervisningen står straffrättens allmänna del och straffrättens teoretiska, principiella och ideologiska ramar, samt rättsvetenskapliga metodfrågor. Jag undervisar även på interdisciplinära specialist- och forskarkurser i rättspsykiatri och rättspsykologi.

Samverkan

Frågor som rör straffansvar och psykisk sjukdom väcker både intresse och svåra frågor hos såväl allmänheten som de rättsliga och psykiatriska aktörer som arbetar med brottmål, rättspsykiatriska undersökningar och inom den rättspsykiatriska vården. Deltagande i den allmänna debatten och samverkan med bland annat brukarorganisationer, utredande psykologer, rättspsykiatriker och socialutredare, domare, åklagare, advokater och personer som själva har erfarenhet av rättspsykiatrisk vård har haft stor betydelse för min forskning. Jag deltar återkommande i offentliga samtal och fördjupande diskussioner om straffrättsliga frågor, exempelvis i medierapportering om uppmärksammade rättsfall, vid seminarier för praktiker och i olika poddar. Jag är anknuten till forskningsmiljöerna i straffrätt, allmän rättslära, Health Law och Rätt och utsatthet vid juridiska fakulteten i Lund och Centre for Ethics, Law and Mental Health vid Göteborgs universitet. Jag är också medlem i Svenska Kriminalistföreningen, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy och sitter i redaktionsrådet för Tidskrift för kriminalvård. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Straffrätt
  • Rättspsykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tova Bennet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren