Personlig profil

Forskning

Mitt arbete ligger i skärningspunkten mellan kognitionsvetenskap, psykologi och datavetenskap. Jag studerar neurala nätverk, med fokus på deras potential att replikera biologiska processer.

Jag är också intresserad av kommunikation som ett biologiskt fenomen och dess relation till minnessystem. Filosofiska överväganden om reflektion och mentala tillstånd är ett annat område som jag utforskar.

Inom robotteknik undersöker jag minnesmodeller för robotar och utvecklingen av humanoida plattformar. Dessutom går jag in på de kognitiva aspekterna av rytm och timing.

Slutligen inkluderar mitt arbete inom artificiell intelligens forskning om artificiella upphetsningssystem, förtroendedynamik och förhållandet mellan minne och förstärkningsinlärning. Praktiska tillämpningar av denna forskning innebär att utveckla ramverk för systemnivå hjärnmodellering och robotkontroll.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Datavetenskap (datalogi)

Fria nyckelord

  • Kognitionsvetenskap
  • Robotics
  • datorsimuleringar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Trond Arild Tjøstheim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren