Foto av Ulf Arup

Ulf Arup

Museiintendent

Personlig profil

Forskning

Kartlägger taxonomin

I min forskning fokuserar jag på fylogenes, släktskapet mellan organismer baserat på deras gener, och jag studerar avgränsningen mellan arter inom en familj lavar, Teloschistaceae.

Mitt huvudsakliga mål är att klargöra taxonomin vad gäller ett antal svårdefinierade artgrupper inom släktena Caloplaca och Lecanora. I forskningen använder jag såväl traditionella som molekylära metoder.

Ett exempel är den klassiska arten Caloplana citrina, som jag har visat finns i sex olika arter enbart i Sverige. Det är inga så kallade kryptiska arter, de kan identifieras morfologiskt när man vet hur variationerna ska tolkas.

Samarbete kring lavar

Ett annat mål är att reda ut fylogenesen inom lavfamiljen Teloschistaceae. Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan mig, professor Ulrik Søchting i Köpenhamn och Patrik Frödén vid biologiska institutionen i Lund.

Vi undersöker gener, såväl ribosom som mitokondrier, och vi studerar morfologiska och anatomiska karaktäristika.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Arup är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren