Ulf Johansson

Professor, Föreståndare Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i marknadsföring vid Ekonomihögskolan (Lunds universitet) och programchef (tillsammans med Ulf Elg) för International Marketing and Brand management, ett av Sveriges mest populära masterprogram i marknadsföring. Jag undervisar här på retail management kursen och handleder masteruppsatser. Jag undervisar också på Master in Management och också på Strategisk marknadsföring på B-nivå. Jag leder också Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet sedan Centrums tillblivelse. Till det tvärvetenskapliga Centrum finns + 30 forskare inom detaljhandelsområdet kopplade. Mina egna forskningsintressen inkluderar varumärken, internationalisering, innovations ledning och utveckling av affärsmodeller. För närvarande jobbar jag med forskning kring hur handelsföretag innoverar, ett forskningsområde som varit underutvecklat vad gäller handelsföretag. Tillsammans med forskarkollegor bl a i Storbritannien håller jag på att färdigställa forskning kring hur internationella marknadsstrategier för handelsföretag förändras över tid när marknader man inträtt på mognar. Jag håller också på att starta forskning kring vilken roll i innovation som frontlinje personal i fysiska butiker har och hur denna roll samverkar med den centrala nivån i butikskedjan. Slutligen, tillsammans med forskare inom logistik och tjänstevetenskap håller vi på och söker medel för ett projekt som handlar om hållbarhet och dagligvaruhandelns egna varumärken. Det mesta av min forskning bygger på kvalitativa metoder; intervjuer, observationer, kund dagböcker, dokument studier etc 

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå - strategisk marknadsföring, här inkluderar det marknadsorientering, positionering, trendspaning och affärsmodeller - men också på masternivå. På masternivå undervisar jag på Master in management där jag arbetar med två grupper varje år och deras individuella utveckling och lärande. Jag arbetar också i IMBM programmet, International marketing and brand management program, där jag är programansvarig tillsammans med Ulf Elg. Förutom de administrativa sysslorna som kommer med programansvar undervisar jag på REteail kursen, där jag föreläser arrangerar seminarier etc. Jag är ansvarig för master uppsatserna på IMBM och jag handleder också där varje år, framförallt inom Retail området.

Samverkan

Parallellt med att jag har jobbat som lärare och forskare i mer än 25 år, har jag också arbetat som konsult inom ledar och verksamhetsutveciling, marknadsföring, stratei och ledarskap. Sålunda, under de senaste 20 åren har jag arbetat med många chefer och verksamheter, både små och stora, vinstddrivande och stat/kommun. Dessutom försöker jag jobba med att kommunicera till det större samhället också ett antal gånger per år och i olika forum. Jag har också löpande kontakt med media kring forskning framförallt om konsumentbeteende, varumärken och detaljhandel. Som en del av mitt arbete med Centrum för handelsforskning vid LU publicerar jag praktik orienterade kommentarer och insikter, samtidigt som jag deltar i seminarium vi arrangerar för praktiker 4-6 gånger per år. Här presenteras forskningsresultat från den forskning vi bedriver.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • marknadsföring
  • detaljhandel
  • internationalisering
  • varumärke
  • kundbeteende

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren