Foto av Ulf Paulsson

Ulf Paulsson

Universitetslektor, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ämnesmässigt har jag två helt olika intresseområden: Hantering av avbrottsrisker i flöden (Supply Chain Risk Management) respektive metod (Methodology).

Bakgrunden till Supply Chain Risk Management (SCRM) är främst min forskning och undervisning inom logistik och supply chain management. Runt sekelskiftet började jag att bli allt mer intresserad av det moderna samhällets sårbarhet och då speciellt störningar och avbrott i infrastrukturen. År 2001 träffades en grupp forskare med likartat intresse i Crewe i England och utbytte erfarenheter samt diskuterade vad det nya ämnesområdet skulle kallas. Vi enades efter viss diskussion om Supply Chain Risk Management och bildade forskarnätverket ISCRiM (International Supply Chain Risk Management) som fortfarande är mycket aktivt. Sedan dess har jag forskat inom området och spritt mina forskningsresultat genom ett 20-tal publikationer. Bland annat i min doktorsavhandling vilken laddats ner från över 110 olika länder i världen.

Intresse för metod har sin grund i mina egna erfarenheter av de nya utmaningar, jämfört med att läsa traditionella kurser, som man ställs inför när man skriver avhandlingar och forskningsrapporter, men framför allt lärdomar från mina många år som handledare av uppsatser och examensarbeten. Det har resulterat i en handfull läroböcker men även andra former av publikationer. Metod är ju själva kärnan i vetenskaplighet och metodfrågor kan vara känslomässigt laddade. En genomgående strävan i mina publikationer har därför varit att försöka avdramatisera metodfrågorna genom att se dem som resurseffektivitetsfrågor.

Samverkan

Min strävan som nybliven pensionär är framför allt att uppdatera och popularisera mina forskningsresultat samt publicera dem så de blir lätt tillgängliga för alla.

Inom ämnesområdet Supply Chain Risk Management har jag därför publicerat ett 10-tal olika kortare, fokuserade skrifter såväl på svenska som på engelska. Bakom denna strävan ligger min övertygelse om att kunskaperna om samhällets och då inte minst flödenas sårbarhet och vad vi kan göra för att minska denna sårbarhet måste spridas till fler utbildningar, organisationer och företag än idag och även till en bredare allmänhet.

För ämnesområdet metod är min ambition att fortsätta att skriva/uppdatera såväl kortare publikationer som läroböcker där metodfrågorna framställs på ett enkelt, logiskt och avdramatiserat sätt. Under våren 2020 kom en ny lärobok ut i vilken jag just försökt att på ett rättframt sätt diskutera olika metodfrågor och koppla dem till resurseffektivitetsfrågan dvs. hur vi utifrån givna resurser skall kunna uppnå så mycket intressant resultat som möjligt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulf Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler