Personlig profil

Forskning

Sedan 2020 är jag doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. 1992 fick jag min läkarexamen efter att tidigare arbetat som legitimerad sjuksköterska inom akut- och intensivvård. År 2000 blev jag specialist i anestesi och intensivvård och år 2015 smärtspecialist. Kliniskt arbetar jag som smärtläkare vid Region Skånes mottagning för barn och ungdomar med långvarig smärta.

Mitt forskningsintresse är långvarig smärta hos barn och ungdomar och den påverkan smärtan får på deras livskvalitet och funktion. Min forskning syftar till att öka kunskapen om barn och ungdomar och deras föräldrar som söker och får vård på högspecialiserad smärtmottagning och utfall av beteendemedicinsk teambehandling. Huvudhandledare är docent Marcelo Rivano Fischer och bihandledare filosofie doktor Sophia Åkerblom och professor Jan Lexell.

Forskning

Since 2020 I am a doctoral student in in Rehabilitation medicine and part of the Rehabilitation Medicine Research Group. My earlier career was as a registered nurse mainly working in Emergency and Intensive Care Units.1992 I graduated with an MD and specialised in Anaesthesia and Intensive Care in 2000 and in Pain 2015. My current clinical work as pain physician is in the Paediatric Chronic Pain Clinic at Skane University Hospital in Lund.  

My research interest is in paediatric chronic pain and the consequences of chronic pain for quality of life and functioning. My research aim is to increase knowledge about children and adolescents in chronic pain and their parents in tertiary pain clinics and outcome of interdisciplinary pain rehabilitation with behavioural medical interventions. My main supervisor is associate professor Marcelo Rivano Fischer and assisting supervisors are PhD Sophia Åkerblom and professor Jan Lexell. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulla Caverius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren