Foto av Ulla Melin Emilsson

Ulla Melin Emilsson

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsinriktning

Sociala, socialpolitiska och socialpsykologiska perspektiv på professionellt yrkesutövande i människobehandlande organisationer.

Forskningsområden

Äldreomsorg,  forskarutbildning, mammografiscreening och bröstcancervård.
Sedan i början av 1990-talet har jag studerat omsorgen om gamla demenssjuka människor med fokus på relationers och mellanmänskliga processers betydelse i professionellt yrkesutövande. Sedan 2002 innehåller forskningen även en jämförande socialpolitisk infallsvinkel på äldreomsorg i Sverige, Frankrike och Portugal. Från och med 2006 har forskningsområdet utvidgats till att också omfatta omsorgen om gamla människor i England då jag genom ett utlandsstipendium från FAS-Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap har fått möjlighet att bedriva forskning där under en längre period. Sedan 2006 omfattar min forskning även frågor kring deltagande i mammografiscreening och erfarenheter av bröstcancervården i Sverige.

Till en början hade forskningen framförallt en relationsorienterad infallsvinkel med psykodynamiska och fenomenologiskt/hermeneutiska utgångspunkter, men senare har även en organisationsteoretisk och socialpolitisk förståelseram används. Med motsvarande teoretiska och metodologiska ansats utgör sedan 1999 också svensk forskarutbildning ett av mina studieområden.

Inom ramen för grundforskning försöker jag ta reda på och förstå "vad som händer" i det vardagliga arbetet inom omsorgen av gamla människor, liksom på forskarutbildningens område. I den tillämpade delen har jag utvecklat och studerat metoder och arbetssätt att använda inom dessa fält där handledning utgör det tydligaste exemplet.

Glappet mellan teori och praktik i arbetet med människor har med åren blivit alltmer synligt i min forskning och med tiden kommit att bli ett av mina främsta forskningsintressen tillsammans med mitt andra fokus som handlar om hur olika verksamhetsområden liksom forskningsdiscipliner och praktiker skall kunna interagera. Genom min delaktighet i det sedan 2007 pågående interdisciplinära forskningscentrat CASE- Centre for Ageing and Supportive Environments vid Lunds universitet har detta multidisciplinära fokus ytterligare kunnat fördjupas.

Undervisning

Sedan 1988 har jag undervisat på socionomprogrammets samtliga nivåer. Jag arbetar även med pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning från grundutbildningsnivå till forskarutbildningsnivå på olika fakulteter och universitet i Sverige.

Under åren 2003-2006 var jag anlitad för utveckling och genomförande av forskarhandledarutbildning vid Lunds Tekniska Högskola, LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet. Numera är jag verksam inom docentutbildningen vid LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet.

Sedan 2008 är jag studierektor för CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments Forskarskola.

Samverkan

Kontakterna utanför universitetet har framförallt skett genom handledning och utbildning inom olika områden under de senaste 25 åren. Forskningsinformationen har skett genom föreläsningar och kurser inom olika offentliga sektorer bland personal av olika kategorier både inom äldreomsorg men också inom många andra områden av socialtjänsten liksom vårdsektorn.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • demensvård, äldreomsorg, bröstcancervård, mammografitscreening

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulla Melin Emilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren