Foto av Ulrika Wennersten

Ulrika Wennersten

Universitetslektor, Docent i civilrätt

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade år 2014 på en avhandling som heter Immaterialrätt och skydd av samhällsideal. Avhandlingen behandlar dels bestämmelsen i upphovsrättslagen som anger att litterära och konstnärliga verk, efter upphovsmannens död, inte får återges offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse (klassikerskyddet), dels bestämmelserna i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten som från skydd undantar alster eller dess yrkesmässiga utnyttjande som strider mot allmän ordning och goda seder (moralundantagen). Det gemensamma för dessa bestämmelser är att det inte är enskilda intressen som ligger bakom, utan ett kollektivt intresse – samhällsintresse.  

Jag intresserar mig särskilt för forskningsfrågor inom immaterialrätt, medierätt, underhållningsjuridik, konstjuridik, marknadsföringsrätt och mänskliga rättigheter. För närvarande forskar jag om skyddet för fotografier i en ett digitaliserat samhälle. Jag forskar också om frågor som är relaterade till fotografier som en del av vårt gemensamma kulturarv.

 

Undervisning

Jag har lång undervisningserfarenhet och undervisar på alla nivåer. Jag är mycket intresserad av pedagogisk utveckling och är medlem i European Intellectual Property Teachers network och del av organisationskommitten. Detta nätverk träffas årligen på olika universitet i Europa för att utbyta goda erfarenheter inom pedagogik och examination.

Jag undervisar på följande kurser vid Lunds universitet:

- Termin 2 Allmän förmögenhetsrätt, 30 hp (Juridiska fakulteten). Jag undervisar i immaterialrätt opch marknadsföringsrätt

- Konflikt och immaterialrättsliga intrång (Juridiska fakulteten). Jag är även delat kursansvarig för denna kurs.

- European Trademark, Design and Copyright Law, Master´s programme in European Business Law (Juridiska fakulteten). Jag är även delat kursansvarig för denna kurs.

- Modevetenskap: Mode och Marknad 2, Insitutionerna för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

 

Jag är även anlitad som gästföreläsare vid andra universitet, såsom till exempel Linköpings Universitet, Linné Universitetet och Stockholms universitet. Jag har även omfattande erfarenhet som gästlärare utomlands. Jag har varit "short term visiting professor" vid Bocconi universitet, Milano, Italien hösten 2019, 2020, 2021 och 2022. Jag har varit "visting academic" vid Bond university, Australien under en månad hösten 2019. Hösten 2016 föreläste jag ett antal gånger på kursen Legal Risk Management and Intellectual Property Law som ges vid Copenhagen Business School. Under hela höstterminen 2017 var jag STINT Fellow (Visting Lecturer) vid The Ohio State University, Moritz College of Law, US.

Jag är därutöver medförfattare till läroboken Grundläggande immaterialrätt (tillsammans med Ulf Maunsbach). Denna lärobok är nu ute i femte upplagan, 2022.

Samverkan

Jag deltar och anordna gärna olika aktiviteter som inkluderar externa aktörer, både inom utbildning och forskning. Jag medverkar i ett flertal nätverk och flera av dem är också öppna för andra än akademiskt verksamma forskare. Jag deltar regelbundet i möten som sker inom det nordiska immaterialrättsliga  forskningsnätverket.

Jag är medlem och ordförande i Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) som är en förening i södra Sverige för akademiker och praktiskt yrkesverksamma jurister med intresse av immaterialrättsliga frågor. Föreningen anordnar regelbundet seminarier och föreläsningar om aktuella immaterialrättsliga ämnen. Jag är medlem av Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och har ansvar för den upphovsrättsliga ämnesgruppen.

Jag är också ansvarig för ämnesgruppen för Immaterialrätt vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU). 

Jag har också deltagit som lärare i kursen Business Law in a Swedish Context inom Executive Foundation Lunds (EFL) integrationsprojekt för nyanlända akademiker som EFL drev tillsammans med Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Sparbanksstiftelsen Finn och det sydsvenska näringslivet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • Immaterialrätt
 • Marknadsrätt
 • Mediejuridik
 • Modejuridik
 • Handelsrätt
 • Civilrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Wennersten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren