Personlig profil

Forskning

Leukemi (blod och benmärgscancer) är en av de allra vanligaste cancersjukdomarna hos barn men även vuxna i alla åldrar kan insjukna. Fortfarande dör tyvärr många patienter och behandlingsrelaterade långtidsbiverkningar är ett kvarstående problem hos dem som botas. Förbättrad behandling med reducerade mängder av cellgifter behöver därför utvecklas. Vår forskning syftar till att förstå vilka förändringar som gör att en blodcell blir en elakartad leukemicell. Vi fokuserar särskilt på proteinet WT1 (Wilms´tumor gene 1) som finns i cellernas kärna. WT1 verkar i kärnan genom att styra många andra gener som tillsammans skapar cellens egenskaper. Mycket pekar på att störd funktion av WT1 kan medverka i den process som leder till leukemi men vår kunskap är härvidlag begränsad. Vid vårt laboratorium har vi specialiserat oss på molekylärbiologiska metoder för att studera hur geners uttryck styrs. Genom att öka kunskapen om hur WT1 fungerar i leukemiceller hoppas vi kunna finna förutsättningar för utveckling av förbättrad behandlingen av leukemi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Urban Gullberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren