Inget foto av Verner Denvall

Verner Denvall

Forskare

Personlig profil

Forskning

Forskningsmässigt har några av mina senaste arbeten berört följande områden:
* Sociala innovationer; uppdrag åt dåvarande Svenska Kommunförbundet
* Hemlöshet; ett större utvärderingsuppdrag åt Socialstyrelsen. Nu ingår hemlöshet och Bostad Först i "Take Away", finansierad av FORTE.
* Utvärderingsforskning och implementeringsforskning; en pågående studie för FORTE. Jag deltar med bidrag om utvärderingsforskning i nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
* Våld i nära relationer; uppdrag åt Brottsoffermyndigheten. Hösten 2018 fick den forskargrupp jag är medlem i vid Linnéuniversitetet ett större anslag från FORTE.
* E-hälsa; ansvarat för bildandet av en tvärdisciplinär universitetsövergripande miljö på Linnéuniversitetet
* Participation; ordförande för en think tank på Lunds Universitet kopplad till forskningsprogrammet ”User Age” vid med. fak.
* Social planering och samhällsplanering. Detta var ett tema för min doktorsavhandling i socialt arbete. Expertmedverkan i SOU 2018:32, utredning om Framtidens Socialtjänst med ett kapitel.
* Tidiga insatser; studie åt den Nationella samordnaren för den sociala barnavården och Växjö kommun.
* Tillitsbaserad styrning; expertmedverkan för Tillitsdelegationen, SoU 2018:38 med ett kapitel.

Undervisning

Handledare för studenter på avancerad nivå samt inom forskarutbildningen

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Verner Denvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren