Personlig profil

Forskning

Jag jobbar som postdoktor i ett femårigt ERC-forskningsprojekt (DrivenByPollinators) som ämnar undersöka effekten av landskapets markanvändningsintensitet på växt- och insektssamhällen i gräsmarker. Vi kommer studera interaktionerna mellan växter och insekter samt de funktionella konsekvenserna på samhälls- och ekosystemnivå. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Veronica Hederström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren