Foto av Volha Lazuka

Volha Lazuka

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

De kommande åren är mitt övergripande mål inom forskning att bidra till kunskapen om hur och i vilken utsträckning offentliga institutioner och vetenskaplig kunskap har skapat de förbättringar av förväntad livslängd och ekonomisk tillväxt som skett under 1800-och 1900-talen i utvecklade länder. Ett uttalat långsiktigt perspektiv, i form av ett livsloppsanalys, kommer att stå i fokus för min forskning. Jag tänker ta avstamp i de skandinaviska länderna som fallstudier för kausala analyser kring betydelsen av introducerade offentliga insatser och medicinska innovationer.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Volha Lazuka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren