Yvonne Maria Werner

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min avhandling studerade jag svensk-tyska handelsrelationer runt 1900, och jag har också analyserat hanteringen av självmord i tidigmodern tid i ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Men min forskning har framför allt handlat om den katolska kyrkan återetablering i Norden under 1800- och 1900-talet och om nordisk katolicism med fokus på (mot)kultur, identitet, genus och mission. Jag har på grundval av missionsrapporter från katolska präster och ordenssystrar undersökt den katolska missionen i Norden och analyserat katolska konversioner med utgångspunkt från konversionsskildringar av olika slag. Fram till den ekumeniska öppningen på 1960-talet var den katolska verksamheten i Norden inriktad på mission, och syftet var att bygga upp en katolsk miljö med kyrkor, föreningar, skolor och sjukhus. Majoriteten av de i Norden verksamma katolska prästerna och ordenssystrarna kom från det katolska Europa, medan de katolska församlingar som byggdes upp i deras regi främst bestod av nordiska konvertiter. Jag har i flera arbeten belyst de katolska ordenssystrarnas insatser i denna missionsverksamhet och hur kvinnors ordensliv kan ses som en alternativ kvinnlig emancipationsstrategi. Vidare har jag analyserat den moderna katolska traditionalismen, svenskhet, katolicism och europeisk integration samt katolska manlighetsdiskurser i Norden med avstamp i forskningsdebatterna kring kristendomens feminisering och konfessionalisering och med fokus på katolska ordensmän och präster.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yvonne Maria Werner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren