Yvonne Maria Werner

Professor emerita, Filosofie doktor, Teologie doktor hc.

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min avhandling studerade jag svensk-tyska handelsrelationer runt 1900, och jag har också analyserat hanteringen av självmord i tidigmodern tid i ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Men min forskning har framför allt handlat om den katolska kyrkan återetablering i Norden under 1800- och 1900-talet och om nordisk katolicism med fokus på (mot)kultur, identitet, genus och mission. Jag har på grundval av missionsrapporter från katolska präster och ordenssystrar undersökt den katolska missionen i Norden och analyserat katolska konversioner med utgångspunkt från konversionsskildringar av olika slag. Fram till den ekumeniska öppningen på 1960-talet var den katolska verksamheten i Norden inriktad på mission, och syftet var att bygga upp en katolsk miljö med kyrkor, föreningar, skolor och sjukhus. Majoriteten av de i Norden verksamma katolska prästerna och ordenssystrarna kom från det katolska Europa, medan de katolska församlingar som byggdes upp i deras regi främst bestod av nordiska konvertiter. Jag har i flera arbeten belyst de katolska ordenssystrarnas insatser i denna missionsverksamhet och hur kvinnors ordensliv kan ses som en alternativ kvinnlig emancipationsstrategi. Vidare har jag analyserat den moderna katolska traditionalismen, svenskhet, katolicism och europeisk integration samt katolska manlighetsdiskurser i Norden med avstamp i forskningsdebatterna kring kristendomens feminisering och konfessionalisering och med fokus på katolska ordensmän och präster.

Nyckelord

  • katolicism, katolsk motkultur, katolsk mission, feminisering, re-maskulinisering, konfessionalisering, konversion, antikatolicism, religiös identitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yvonne Maria Werner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren