Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

Beskrivning

Invald i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
OmfattningRegional
Tilldelande organisationerKungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund