Projektinformation

Beskrivning

Odling av tumörceller i 3D-kluster är ett relativt nytt koncept där den tredimensionella strukturen samt cell-cell och cell-matrix-interaktioner bibehålls för tumörcellerna in vitro. Metoden kan t.ex. användas för att studera tumörbiologi, där korttidsodling medför ytterligare en fördel jämfört med traditionella cellinjer när det gäller likhet med tumörer in vivo. Men kanske ännu större potential har metoden för läkemedelsscreening. Korttidsodling av 3D-tumoroidkulturer har bedömts vara den bästa in vitro-modellen för test av effekt av potentiella cancerläkemedel. Prognosen för lungcancer är fortfarande relativt dålig och ytterligare terapier behövs. Det tar tid att utveckla nya läkemedel och ofta framkommer en begränsad terapeutisk effekt relativt sent i utvecklingsskedet. Här har 3D-tumoroidkulturer en viktig roll i framtiden för att bättre selektera vilka preparat som är värda att gå vidare med tidigare i processen. Metoden är emellertid arbetskrävande och för lungcancer fortfarande utmanande för att lyckas få hög etablering av kulturer. Ytterligare forskning behövs hur 3D-odling kan göras mer effektiv vid lungcancer men idag finns bl.a. flera oprövade 3D-substrat som undersöks i projektet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/11 → …

Samarbetspartner

Fria nyckelord

  • lungcancer
  • cellodling