Åsiktsregistrering och social kontroll i Kina – Vad arkiven har att berätta

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ”Åsiktsregistrering och social kontroll i Maos Kina – Vad arkiven har att berätta” syftade till att belysa, beskriva och analysera en av hörnstenarna i det kinesiska politiska systemet under Kalla Kriget, nämligen den fördolda registreringen av vanliga medborgares uttalanden och åsikter i av kommunistpartiet kontrollerade personakter.

Projektet började som en av Vetenskapsrådet finansierad samtidshistorisk studie av tusentals sidor nyligen avhemligade personakter och andra kinesiska arkivdokument från åren 1949–1976. Det syftade initialt till att analysera och närmare beskriva en av hörnstenarna i det maoistiska politiska systemet, nämligen den fördolda registreringen av vanliga medborgares uttalanden och påstådda åsikter i av kommunistpartiet kontrollerade akter. Som sådant resulterade projektet i ett antal delstudier av angiveri, brevcensur och politiskt språkbruk, samt i antologin Nio Liv: Livsberättelser för myndighetsbruk – brottstycken ur nio personakter från Maos Kina. Efter en tid kom projektets fokus dock av inomvetenskapliga skäl att skifta och allt mer bli till en undersökning på djupet av den kinesiska säkerhetstjänstens vittgående bruk av rapportörer och agenter (s.k. ”teqing”), d.v.s. män och kvinnor vilka på den inrikes arenan i Kina motsvarade den samtida DDR-regimens ökända ”inofficiella medarbetare”. Den med avstånd viktigaste produkten av det nu avslutade projektet blev, med detta nya och snävare fokus, den på historiska primärkällor baserade boken Spying for the People: Mao’s Secret Agents, 1949–1967 som kommer att publiceras av Cambridge University Press i slutet av 2012.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/01/012011/12/31