Utsikt över olika fält-interdisciplinära perspektiv på bin i jordbrukslandskap

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

evarandet av biologisk mångfald måste vara både funktionellt och hållbart för att svara mot de globala miljöförändringarna. Genom sin påverkan på miljön är människans roll avgörande för detta. Internationell policy saknar dock hänsynstaganden bortom det "rationella" (ekologi och ekonomi) av vad som motiverar eller begränsar människors bevarandeinsatser (Figur 1).

Vi kommer att angripa detta med fokus på pollinatörers bevarande i jordbrukslandskap. Först kommer vi att utöka och validera en ekologisk modell för att generera systematiska förutsägelser av två biarters (med kontrasterande ekologier) reproduktionsframgång och pollineringstjänster i olika landskapstyper. Vi kommer sedan att kombinera informationen med prediktorer för människors engagemang (t.ex. uppfattningar) i bevarande med specifika skötselkostnader för att förse intressenter (politiker och lantbrukare) med robusta, generaliserbara och holistiska rekommendationer för bevarande av pollinatörer. Dessutom integrerar vi ekologiska och ekonomiska perspektiv i en validerad ekologisk-ekonomisk modell för att belysa hur landskapsförvaltning med stora bevarandevinster kan maximera kostnadseffektiviteten för jordbrukare, beslutsfattare och samhället. Genom att göra det strävar vi efter att visa hur ett paradigmskifte mot ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kan ge policyklara lösningar på negativa mångfaldseffekter av markanvändningsförändringar och i slutändan öka engagemanget i bevarandet av biologisk mångfald.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/06/012027/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • FORMAS, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning