En Zhineng Qigong-intervention för patienter med långvarig ländryggsmärta och/eller bensmärta

  Projekt: Avhandling

  Projektinformation

  Beskrivning

  Kronisk ländryggsmärta, inte sällan med samtidig bensmärta, orsakar för många patienter mycket lidande, funktionsnedsättning och minskad hälsorelaterad livskvalitet. Det finns ett stort behov av att ytterligare symtomlindra många av dessa patienter, även efter behandlingar i sjukvården.

  Qigong är ett samlingsnamn för många träningsmetoder från Kina och inkluderar träning av kroppen och sinnet. Många personer har upplevt förbättringar i hälsa och välbefinnande efter träning av metoden Zhineng Qigong med organisationen European Zhineng Qigong. Detta gav idén att utvärdera evidens för denna intervention för patienter med kronisk ländryggsmärta och/eller bensmärta.

  Syftena med projektet är: 1) att utvärdera en Zhineng Qigong-intervention på smärta och andra ländryggsrelaterade symtom, funktion och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med kronisk ländryggsmärta och/eller bensmärta; 2) testa studien ur feasibility-synpunkter; och 3) göra powerberäkning inför en potentiell framtida Randomiserad Kontrollerad Studie.

  Studiedesignen var interventionell utan kontrollgrupp. År 2014 genomfördes studien i Lund. Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, med diarienummer 2013/608. I samarbete med Region Skåne har 55 patienter (18-75 år), med åtminstone 3 månaders ländryggsmärta och/eller bensmärta, rekryterats från:

  1. Svenska Ryggregistret, som postoperativa patienter med betydande restsymtom efter ländryggskirurgi utförd vid Skånes universitetssjukhus 1-6 år tidigare. Diagnoser: spinal stenos, spondylolistes eller segmentell rörelsesmärta.

  2. Åtta vårdcentraler i Skåne. Inga specifika diagnoser krävdes, dock behövde patienterna ha åtminstone 3 månaders ländryggsmärta med eller utan bensmärta.

  3. Väntelista för ländryggskirurgi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. Diagnoser: spinal stenos, spondylolistes eller segmentell rörelsesmärta.

  Deltagande i studien påverkade inte patienternas behandling i sjukvården. Före och efter en 12 eller nio veckors intervention har mätningar utförts inom områdena symtom, funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Statistiska analyser används för att utvärdera effekterna.

  Såvitt vi vet är detta den första studien som utvärderar en Zhineng Qigong-intervention för patienter med kronisk ländryggsmärta och/eller bensmärta som kommer att publiceras i den engelskspråkiga vetenskapliga litteraturen.
  StatusPågående
  Gällande start-/slutdatum2013/10/092023/06/16

  Samarbetspartner

  Finansiering

  • Ekhagastiftelsen
  • Greta & Johan Kocks stiftelser

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap