Academia and cultural production as postmigrant fields in Sweden

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The migrants’ and their descendants’ presence in leading positions in Europe is full of tensions and does not develop at the same pace in all professional fields. This project explores such processes of establishment in present-day Sweden, in academia and cultural production as the two fields in which migrants have the highest representation in leading positions in public institutions. This project contributes to the emerging cross-European debate and research on the ‘postmigrant’ condition that acknowledges antagonistic positions towards migration, and struggles about participation and representation, but also highlights new alliances that are not reduced to origin or heritage. Our empirical interest is directed at the paths to recognition and professional influence of people who self-identify as migrants or migrant descendants, and work as university teachers and researchers on the one hand, and as authors, cultural journalists and professionals in performance arts on the other. Spanning ethnology, migration and literary studies, the project explores different constellations of alliances between migrants, their descendants and ‘natives’, with a particular interest in the role of friendship. It addresses issues of professional influence and public visibility, and asks how they differ in the two fields. It also brings insights into the under-explored Arabic language-based cultural field in Sweden.

Populärvetenskaplig beskrivning

Migranters väg till ledande positioner i Europa är fylld med motsättningar och utvecklas inte i samma takt inom alla professionella områden. I det här projektet undersöks hur personer som identifierar sig själva som migranter eller som personer med migrantbakgrund har etablerat sig inom akademi- och kulturproduktionsfälten i det nutida Sverige; det är de två fält som har den högsta representationen av migranter i ledande positioner bland offentliga institutioner. Internationellt anknyter projektet till den växande europeiska debatten och forskningen om ‘postmigrations’-samhället. Där uppmärksammas antagonistiska förhållningssätt till migration samt kampen om deltagande och representation, men även nya allianser som skapas utan att de grundas på ursprung eller kulturellt arv. Vårt empiriska intresse riktas mot universitetslärare och forskare, författare, kulturjournalister och de verksamma inom musik, teater och film.
Genom kvalitativa intervjuer kommer vi att studera deras vägar till erkännande och professionellt inflytande. Projektet förenar etnologi, migrations- och litteraturstudier, och undersöker olika konstellationer av allianser mellan migranter, deras ättlingar och ‘infödda’ svenskar; det fäster särskild vikt vid rollen som vänskap spelar. Professionellt inflytande och synlighet står i fokus, liksom hur villkoren skiljer sig åt mellan de två fälten. Projektet kommer också att bidra med ny kunskap om det alltför lite utforskade arabiskspråkiga kulturfältet i Sverige.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/07/012024/12/31

Samarbetspartner

  • Malmö universitet: Fakultet för kultur och samhälle (huvudsaklig)
  • Lunds universitet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora

Nyckelord

  • postmigrant society
  • migrant cultural producers and academics