Flygsand – ett outforskat miljöarkiv och landskapselement

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Flygsand i Sverige utgör en i stort outnyttjad resurs när det gäller att rekonstruera forntidens miljö, och de många observationerna av flygsandsförekomster tyder på att vindprocesser kan ha spelat en större roll i vårt landskap än vad man tidigare trott. Endast få flygsandsområden har emellertid beskrivits mer än översiktligt och med några få undantag vet vi inte heller säkert när flygsanden avsattes, vilket är nödvändigt för att kunna ta reda på sandflyktens orsaker i relation till samtida klimat- och miljöförändringar.
I det här projektet kommer jag och mina samarbetspartner att undersöka ett antal utvalda flygsandslokaler i södra-mellersta Sverige för att ta reda på när flygsanden avsattes, hur omfattande sandflykt har varit vid olika tidpunkter, i vilka miljöer det ägde rum och vad orsakerna var. Detta gör vi genom att bl.a. kartlägga flygsanden och undersöka dess inre uppbyggnad och sammansättning, samt ha ett omfattande program för åldersbestämning. Det senare är möjligt tack vare att jag nyligen etablerat ett laboratorium för luminiscensdatering vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, det första av sitt slag i Sverige.
De förväntade resultaten omfattar en kartläggning av flygsandsförekomster i Sverige och kunskap om när sandflykt ägde rum och dess orsaker. Flygsanddyner i inlandet förväntas ge information om forna vindmönster, isavsmältningen och klimatet vid slutet av den senaste istiden, medan dynerna som finns längs våra kuster återspeglar havsnivåförändringar. Flygsandområden som varit aktiva under senare tid kan kopplas till mänsklig påverkan eller klimatförändringar. Resultaten från projektet kan sålunda användas för rekonstruktion och förståelse av forntida miljöer och av hur landskapet kan förändras i framtiden.
En pilotstudie av inlandsdynerna på Brattforsheden i Värmland har gett lovande resultat och visar att dynerna där bildades för 11000-9000 år sedan (vid isavsmältningen), men att de delvis också var aktiva under 1700- och 1800-talen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Finansiering

  • Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi