Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Personer med behov av stöd kan beviljas en rad olika insatser, så som personlig assistans, hemtjänst och ledsagning. Det svenska välfärdssystemet betonar starkt att insatser ska beviljas utifrån individens behov, samtidigt som lagstiftning och bedömningar ofta utgår från individens ålder. Att insatser till äldre kan beviljas utifrån antingen ålder eller behov skapar motsägelser som undersöks inom detta projekt.
Välfärdssystemet har flera bestämmelser där hög ålder kan utgöra både ett hinder och företräde till olika stödinsatser. En person som vid 64 års ålder får en omfattande funktionsnedsättning kan beviljas personlig assistans, medan personer som fyllt 65 nekas denna insats. Personer som fyllt 65 möter också hinder för andra LSS-insatser, som endast beviljas om funktionsnedsättningen ”uppenbart inte beror på normalt åldrande”. Samtidigt kan ålder användas för att ge företräde till insatser och flera kommuner beviljar ett antal hemtjänsttimmar till alla över 75 år, oavsett behov.
Syftet med projektet är att undersöka ålder som organiserade princip för att fördela stödinsatser till äldre personer. Med moralisk ekonomi som utgångspunkt undersöks praktisk tillämpning och argument i policy och lagtext, bland biståndshandläggare och bland äldre. Tre frågeställningar undersöks: Hur tillämpas ålderskategoriseringar i policy och lagar som reglerar stöd till äldre personer? Vilka argument används för att motivera åldersgränser? Vilken är den praktiska tillämpningen av ålderskategoriseringar bland biståndshandläggare och vilka argument används för att motivera beslut grundade på ålder? Vilka attityder och moraliska argument framförs av äldre gällande ålder som grund för att distribuera insatser? Projektet utgår från en mixed-methoddesign, baserad på fokusgrupper, dokumentanalys och enkätdata. Resultaten är viktiga för både äldre och beslutsfattare och ger kunskap om generationskonflikter och om moraliska argument gällande ålder som princip för att fördela insatser.


Projektfinansiering: FORTE (Dnr: 2017-01738) 4 100 000 SEK. Tid för projektet: 2017-10-01 - 2020-09-30

PI: Tove Harnett
Co-PI: Håkan Jönson
Övriga forskare i projektet: Titti Matsson, Per Norberg

Etiktillstånd: Beslut av etikprövningsnämnden 2018-09-12 Dnr:2018/695
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/012021/09/30

Finansiering

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete