Agens i akademisk skrivande

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt forskningsprojekt fokuserar på olika sätt att sätta den som gjorde något, agenten, i bakgrunden i vetenskaplig text på engelska inom tekniska ämnen. Jag tittar på publicerade forskningsartiklar jämfört med masteruppsatser för att belysa eventuella skillnader i agensrealisering.

En vanlig uppfattning om vetenskaplig text är att ”jaget”, eller den som utför vetenskapen, helst inte ska synas i texten för att den ska få en vetenskaplig ton och framstå som mer objektiv. Mitt forskningsprojekt fokuserar på olika sätt att ta bort, eller sätta den som gjorde något, agenten, i bakgrunden i vetenskaplig text på engelska inom tekniska ämnen. Närmare bestämd tittar jag på vilka retoriska effekter/funktioner man kan urskilja hos tre konstruktioner förknippade med opersonlig stil i engelska: agentlösa passiver ”The solution was separated”, nominaliseringar Separation of the solution och såkallade inergativer ”the solution separated”.

Ett viktigt syfte är att jämföra om de tre strukturerna används på olika sätt i publicerade artiklar författade av erfarna skribenter och i mastersuppsatser. En hypotes är till exempel att mindre erfarna skribenter överanvänder passivkonstruktionen, vilket skulle ställa deras text i retoriskt underläge om mer erfarna skribenter har en vidare repertoar av strukturer till förfogande för att uppnå delvis samma effekt. Studien bidrar framförallt till forskningsfältet kring English for Specific Purposes (ESP), inom vilket den ger ökad förståelse av de retoriska verktyg som används i engelsk vetenskaplig text, och därmed har tillämpad relevans i skrivkurser kring vetenskapligt skrivande på engelska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31