Projektinformation

Beskrivning

This theme will explore the links between air pollution and sustainable urban development in African cities. Many parts of Africa face challenges such as malnutrition, inadequate health care, effects of climate change, and political and economic instabilities. On top of all this, outdoor air quality in African cities is deteriorating due to growing urbanization. Indoor emissions from biomass burning in cook-stoves also affects a large part of the population, especially women and young children. Even though air pollution is the major environmental threat to human health, air pollution research in Africa is almost completely lacking.
Adequate, sustainable solutions require interdisciplinary approaches. Our aim is to bridge different research areas in order to understand the medical, environmental, political, cultural impact of air pollution exposure from both indoor and outdoor sources in Africa.

We are an interdisciplinary team of young researchers who will combine expertise from several areas, aerosol science, atmospheric modelling, sociology of law, epidemiology, toxicology, sustainable development and environmental science in a joint effort to evaluate environmental health risks in such details so proper actions can be taken.

We will focus on:

1. Polluted air and its impact on well-being outdoors, at home, at work and in the public spaces
With an interdisciplinary approach, we will assess different nuances of this problem, knowledge of importance for future health impact assessments.

2. Technological and cultural drivers of air pollution
We will identify the most important drivers regarding air pollution in different African cities as well as the regional differences. Can impacts such as health costs and infrastructure costs be calculated and how, and when, and to whom are we addressing this issue in the most efficient way?

3. Innovations for cleaner air: costs, drivers and benefits
We will explore how to combine technological innovations, urban planning, and social norms to provide affordable solutions to reduce air pollution in homes and public spaces.

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta tema ska vi undersöka sambanden mellan luftföroreningar och hållbar urban utveckling i Afrikanska städer. Många delar av denna världsdel står inför stora utmaningar, till exempel undernäring, otillräcklig hälsovård, klimatförändringar och politisk och ekonomisk turbulens. Dessutom blir luftkvaliteten i städer sämre på grund av ökad urbanisering. Stora delar av befolkningen - främst kvinnor och barn - är därutöver utsatta av höga halter luftföroreningar från biomassförbränning under matlagning. Globalt sett är luftföroreningar vårt allvarligaste hot mot folkhälsan, men trots det är Afrika en vit fläck på kartan då det gäller föroreningsrelaterad forskning.
Interdisciplinära angreppssätt krävs för att komma fram till lämpliga hållbara lösningar på detta komplexa problem. Vårt mål är att sammanföra olika discipliner för att skapa en helhetsbild av den medicinska, miljömässiga, politiska och kulturella påverkan av luftföroreningar både utomhus och inomhus i Afrika. Vi är ett interdisciplinärt team av unga forskare som avser att kombinera vår expertis inom aerosolvetenskap, atmosfärisk modellering, rättssociologi, epidemiologi, toxikologi, hållbar utveckling och miljövetenskap för att fokusera på hur miljöhälsorisker kan utvärderas på ett sätt så att rätt åtgärder kan sättas in på rätt ställen vid rätt tid.

Vi fokuserar på:

1. Hälsopåverkan av förorenad luft utomhus, hemma, på arbetsplatser och i det offentliga rummet.
Genom interdisciplinärt samarbete vill vi förstå olika nyanser av detta komplexa problem, och definiera vilka specifika faktorer som kommer att spela in i framtidens hälsoutvärderingar.

2. Teknologiska och kulturella drivkrafter/orsaker till ökad luftförorening.
Vi vill identifiera de viktigaste drivkrafterna/orsakerna till ökad urban luftförorening, men även förstå de regionala skillnaderna. Går det att beräkna hälsomässiga och infrastrukturella kostnader? Och, I så fall, hur, när och till vem ska man adressera resultaten?

3. Innovationer för renare luft: kostnader, drivkrafter och nyttogörande
Vi kommer att undersöka hur man bäst kombinerar tekniska innovationer, urban stadsplanering och sociala normer för att kunna tillhandahålla prisvärda lösningar på luftföroreningsproblem utomhus och inomhus.

Kort titelAir in Africa
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/03/052018/11/30