Projektinformation

Beskrivning

Preliminära resultat visaratt prenatal partikelexponering påverkar hjärnans utveckling hos möss. Nyare,epidemiologisk
forskning har också sett luftföroreningseffekter på risken att få autismoch Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) utan något tröskelvärde föreffekt. Vilket skulle innebära att exponering för nivåer liknande demisvenska städer
skulle vara en bidragande orsak till 23 % av alla barn med autism.
Osäkerheten kring dessa resultat är dock stor och experterefterlyser därförstörre studiermed högre kvalitet på data (på
såvälexponerings- och utfallsdata sompå tänkbara störfaktorer). I det föreslagna projektet har vi unika möjligheteratt
studera luftföroreningars effekter på såvälautismsomADHDiMalmö. Fallen finner vi via populationsbaserade register på
autismoch ADHDiMalmö. Information ommöjliga störfaktorer inhämtas från Medicinska Födelseregistret, patient- och
läkemedelsregister och socioekonomisk data från Statistiska Centralbyrån. Luftföroreningshalterna beräknas vid mammans
bostadsadress med hjälp av avancerade spridningsmodelleringar. Projektet kan bidra med betydande kunskap för
preventiva folkhälsostrategier, såsom framtida styrdokument om luftföroreningar och råd till gravida
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/01/01