Aktivitet och delaktighet hos personer med post-polio, en långtidsuppföljning av sammanhängande rehabilitering

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Många personer som fick post-polio flera år efter att de först insjuknat i polio har erhållit sammanhängande rehabilitering på olika rehabiliteringskliniker i Sverige. Det är dock få studier som undersökt om och hur personernas aktivitetsförmåga förändrades efter den sammanhängande rehabiliteringsperioden och vilken nytta de haft av rehabiliteringen över tid. Det saknas också kunskap om hur de upplever sina vardagliga aktiviteter, samt sina möjligheter att engagera sig i meningsfulla aktiviteter i nuläget. I detta projekt vill vi kartlägga funktion, aktivitet och delaktighet, inhämtat för ca 10 år sedan från personer med PPS och hur dessa variabler förändrades efter en sammanhängande rehabiliteringsperiod. Data kommer att retrospektivt hämtas från journaler. När denna kartläggning är gjord kommer vi att kontakta deltagarna igen och erbjuda dem att delta i en uppföljning där vi genomför en ny datainsamling, bestående av både bedömningsinstrument och intervjuer. Intervjuerna genomförs för att få en djupare förståelse för i vilken mån rehabiliteringen bidragit till en förbättrad aktivitet och delaktighet och om nya rehabiliteringsbehov uppstått.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012023/12/31

Samarbetspartner