En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mark och vatten

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Förändringar i klimat, markanvändning och atmosfäriskt nedfall har haft stor påverkan på förekomsterna av näringsämnen på land, samt på exporten av löst organiskt kol (DOC) till akvatiska system, vilket har lett till en påtaglig "brunifiering" av ytvattensystem. Det finns nu ett akut behov av att bedöma effekterna av fortsatt miljöförändring på kolets framtida kretslopp i terrestra och akvatiska system, både på lokal och regional nivå. Genom att kombinera expertis inom biogeokemi och ekosystemmodellering, så kommer vi att utreda den tidigare obesvarade frågan om hur multipla faktorer tillsammans påverkar DOC på landskapsnivå, och därmed bidra till kunskap om hur mänsklig påverkan är relaterad till brunifiering.

Vi kommer först att validera, testa och omdefiniera de parametrar och antaganden som rör DOC-dynamik i den dynamiska storskaliga ekosystemmodellen LPJ-GUESS. Kunskap om hydrologisk konnektivitet kommer sedan användas för att skala upp modellen från lokal till regional nivå, vilket möjliggör storskaliga uppskattningar av framtida DOC-flöden i både terrestra och akvatiska system. Krycklans avrinningsområde, norra Sverige, kommer att utgöra studieområde för utveckling och validering av modellen. Omfattande DOC-nedbrytningsexperiment kommer att understödjas av bästa möjliga teknik i fält och laboratorium. Projektgruppen representerar ett nytt samarbete mellan experter inom DOC-forskningsområdet och inom storskalig ekosystemmodellering.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande