Anställdas behov och sambanden med positiva och negativa arbetsrelaterade faktorer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskning baserad på Självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2017) har genomgående visats att tre grundläggande psykologiska behov är mycket viktiga för en individs välbefinnande, utveckling och prestation. De tre behoven är autonomi (vårt behov av att känna oss fria att fatta beslut och att känna oss ansvariga för våra handlingar), kompetens (vårt behov av att känna oss effektiva när utför arbetsuppgifter och att ha möjligheter att använda våra förmågor) samt samhörighet (vårt behov av att känna oss trygga i våra relationer och att kunna lita på andra). När dessa tre behov är uppfyllda har det visat sig gynna individers välbefinnande. Samtidigt har studier visat att människor upplever att de inte kan tillfredsställa behoven leder det till försämrat välbefinnande. I korthet; tillfredsställelse av behoven är associerat med positiva upplevelsestillstånd, medan frustration av att inte kunna tillgodose behoven har kopplats till negativa upplevelser (Bartholomew et al., 2011). Forskning i olika kontexter, inklusive arbetsområdet, har bekräftat existensen av dessa distinkta behovstillstånd och visat att de verkligen tenderar att leda till vitt skilda effekter, där behovstillfredsställelse leder till bra välbefinnande och god anpassningsförmåga och behovsfrustration leder till sämre välbefinnande och sämre anpassningsförmåga (t.ex. Jungert et al., 2018; Trépanier et al., 2015).

Ny forskning har antytt att behovstillfredsställelse och frustration inte är tillräckliga för att förklara hur individer fungerar och att ett tredje psykologiskt behovstillstånd, nämligen ouppfyllda behov (dvs. ett erfarenhetsmässigt tillstånd av bristande behovsuppfyllelse) kan hjälpa till att få en djupare förståelse för motivationens mekanismer som leder till individers välbefinnande och utveckling (t.ex. Cheon et al., 2019; Costa et al., 2015). En nyligen publicerad studie fann bevis för en modell med de tre distinkta upplevelsestillstånden av tillfredsställelse av behov, frustration av att inte ha tillgodosett behov och ouppfyllda behov (Huyghebaert-Zouaghi et al., 2020). Syftet med projektet är att validera en svensk versionen av frågeformuläret som mäter flerdimensionella behovstillstånd och att använda det för att studera flerdimensionella behovstillstånd för att få en bättre förståelse för individers upplevelsestillstånd och kunna jämföra en arbetskontext i Sveriges med en i Frankrike.
Kort titelAnställdas behov
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/04/282023/04/28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi