Arbeta mindre, lev mer? Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

En relativt stor andel av förvärvsarbetande i Sverige väljer att arbeta deltid. Skälen till att man tar ett sådant beslut varierar. Det kan handla om att det är det enda sättet att få vardagen att gå ihop, att man vill trappa ned inför pensionen eller att man helt enkelt kommit till insikt om att man värderar fritid (med allt vad det innebär av ett lugnare livstempo, mer tid för familj och vänner, självförverkligande etc) högre än materiell standard och karriär. Vi vet dock mycket lite om vilka effekter en sådan förändring faktiskt får för individen. Blir de friskare, upplever de ett ökat välbefinnandet och blir de mer tillfreds med sin livssituation? Det är angelägna frågeställningar både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv som till stor del är obesvarade. Den här studien syftar till att, genom att samla in och analysera en kombination av enkät-, register- samt intervjudata, öka vår kunskap om vilka konsekvenser frivilligt deltidsarbete kan få för individers livskvalitet. Stort fokus läggs vid att identifiera vilka faktorer som påverkar utfallet av deltidsarbete. Projektet utforskar ett brett spektrum av faktorer relaterade till individens sociala position och livssituation, liksom värderingar relaterade till arbete, materiell konsumtion och jämställdhet. Studien kommer således att besvara frågan om vilka grupper som under vilka omständigheter gynnas, respektive missgynnas, av att frivilligt sänka sin arbetstid.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/12/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd