Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Det huvudsakliga syftet med projektet är att utifrån ett komparativt perspektiv identifiera, systematisera och förklara de rättsliga avvägningar och följande gränsdragningsfrågor som föranleder införandet av olika generella åtgärder mot skatteflykt. Den komparativa studien motiveras ytterst av den harmonisering som under senare år skett inom unionsrätten, där skatteflyktsdirektivets missbruksregel inneburit en betydande tillnärmning på företagsskatteområdet. Genom att studera införlivandet av missbruksregeln i två medlemsstater, Sverige respektive Danmark, identifieras de utmaningar som följer av direktivets införlivande samtidigt som de avvägningar och gränsdragningsfrågor som uppstår vid införandet av generella åtgärder mot skatteflykt kan exemplifieras och närmare studeras. Medan valet av metod och undersökningsobjekt motiveras av missbruksregelns konstruktion och dess relation till direktivets övriga bestämmelser, motiveras jämförelseländerna dels av att Sverige respektive Danmark traditionellt sett valt olika lösningar för att motverka skatteflykt, dels för att länderna valt olika införlivandestrategier vid genomförandet av missbruksregeln. Medan den svenska riksdagen sedan tidigare har infört en generalklausul mot skatteflykt har det danska folketinget tidigare avstått från att introducera en sådan åtgärd, vilket inneburit olika utgångspunkter inför det följande införlivandet. Möjligheten att jämföra hur två olika länders strategier för att motverka skatteflykt utvecklas och motiveras utifrån ett gemensam undersökningsobjekt ger goda förutsättningar att studera de frågor som följer av ett införande av åtgärder mot skatteflykt i allmänhet och generella regler mot skatteflykt i synnerhet.
Kort titelAtt motverka skatteflykt
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/012021/05/07

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Skatterätt
  • Inkomstskatt
  • Doktorsavhandling