Att stärka de pedagogiska sakkunnigutlåtandena vid Lunds universitet – kvalitativa skillnader i vad som bedöms

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bakgrund
Universiteten har under senare år kritiserats för oproportionerligt stor andel internrekrytering av universitetslärare, vilket lett till viss skärpning av internbefordringskraven, t ex vid fakulteter vid Lunds universitet. Samtidigt utsätts procedurerna för externrekrytering av universitetslärare sällan för kritisk analys och därtill kopplad utveckling.

Vår utgångspunkt och hypotes, som baserar sig på lång bedömningserfarenhet av pedagogiska meriter samt på pågående undersökningar vid Uppsala universitet [1], är att pedagogiska sakkunnigutlåtanden bedömer väldigt olika aspekter som behandlas i väldigt olika omfattning, och att de hade kunnat utgöra betydligt säkrare urvalsinstrument med förbättrade instruktioner till sakkunniga.

Genomförande
I den här föreslagna undersökningen vill vi först kartlägga och analysera hur rekryterade universitetslärares pedagogiska skicklighet blir bedömd av sakkunniga, vid läraranställningar i tre av Lunds universitets fakulteter där vi på olika sätt är verksamma; S, HT och LTH (45 undersökta tillsättningar, 15 vid respektive fakultet). Frågan är alltså, vad i sökandes lärargärning som kommenteras och värderas. Vi avser samtidigt också undersöka hur sakkunnigutlåtandena kommenterades av lärarförslagsnämnderna.

Som jämförelse kommer lika många sakkunnigutlåtanden från Lunds universitets pedagogiska akademier att analyseras (n=45). Bakgrunden till detta är att Lunds universitet ligger i internationell framkant när det gäller utveckling av principer för hur pedagogisk meritering kan dokumenteras, och teoretisk underbygg-nad av bedömning av pedagogisk skicklighet [2]. Detta har dels skett parallellt utvecklandet av de lärar-belöningssystem som vissa fakulteters pedagogiska akademier utgör, men också genom bred erfarenhet av pedagogisk bedömning vid tjänstetillsättningar och pedagogiska utmärkelser vid en lång rad lärosäten i Sverige och internationellt.

Förväntat utfall och dissemination
Vi förväntar oss finna kvalitativa skillnader mellan de båda kategorierna av pedagogiska sakkunnigutlå-tanden. Karaktären hos dessa skillnader kommer att ligga till grund för föreslagna förstärkta explicita in-struktioner till sakkunniga som Lunds universitets fakulteter anlitar vid tjänstetillsättning. Vi förväntar oss också urskilja aspekter från tjänstetillsättningarnas sakkunnigutlåtanden som kan bidra till att utveckla de pedagogiska akademiernas bedömningskriterier.

Referenser
[1] Elmgren, M. & Forsberg, E. Uppsala universitet. Den pedagogiska skickligheten och sakkunniginstitutionen - rekrytering och befordran av akademiska lärare. Presentation vid AHU-seminarium 2017-01-26.

[2] Olsson, T, Mårtensson, K, Roxå, T., & Ahlberg, A., 2012: Pedagogical competence and teaching skills – a development perspective from Lund University, Sweden. In: Szczyrba, B and Gotzen, S: Entwicklung, Dokumentation und Nachweis von Lehrkompetenz an Hochschulen. LIT Verlag Berlin 303pp.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012018/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap