Balancing Privacy and Utility - The Openness of eHealth Data

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Det här doktorandprojektet fokuserar på förhållandet mellan upplevelsen av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster (e-Hälsa) som rättvisa och viljan att använda dessa tjänster. Det teoretiska ramverket består av organizational justice theory som skiljer mellan fyra olika dimensioner av upplevd rättvisa i organisationer: distributive justice, procedural justice, interpersonal justice, and informational justice. Ett analytiskt verktyg, the privacy calculus, används för att undersöka avvägningen mellan nytta och risker som föregår individuella beslut om att handla på ett sätt medför ett potentiellt hot mot den personliga informationsintegriteten. En premiss i projektet är att e-Hälsans materiella strukturer, inklusive de apparater som behövs för att använda tjänsterna (datorer, mobiltelefoner, läsplattor, etc.), påverkar användares uppfattningar om tjänsterna i ett informationsintegritetsperspektiv. Data har samlats in genom en webbenkät i vilken cirka 1 500 respondenter tillfrågades om deras intryck av en svensk ”hälsoapp”, i vilken patienter och läkare träffas via videomöte genom kameror på datorer eller mobiltelefoner. Projektet kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod. Data kommer i första hand att analyseras genom partial least squares (PLS) path modeling och kompletteras med fuzzy set qualitative comparative analysis (fs/QCA) och text mining. Syftet med projektet är att belysa sambandet mellan upplevd rättvisa och vilja att använda e-Hälsotjänster. Av särskilt intresse är att undersöka huruvida e-Hälsa skapar normativa gränser genom att inkludera vissa typer av användare samtidigt som andra grupper av människor exkluderas. Fördjupad kunskap om dessa frågor kan ha konsekvenser för regleringen av hantering av känslig hälsoinformation och patientuppgifter.

Projektet finansieras delvis av Folkhälsomyndigheten.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/09/01 → …

Finansiering

  • Swedish Institute for Infectious Disease Control