Projektinformation

Beskrivning

Att leva med reumatoid artrit (RA) påverkar såväl fysisk funktion som känslomässiga, psykologiska och sociala aspekter och inverkar på hela livssituationen. Läkemedelsbehandling minskar sjukdomsaktiviteten och kontrollerar symtom för att reducera bestående ledskador samt förebygga funktionsnedsättningar. Forskning visar att tidigt insatt behandling leder till att sjukdomen går i remission.

Den reumatologiska vården strävar efter att identifiera och möta patienters behov samt förstå sjukdom och behandling från patienternas perspektiv. Patientens berättelse måste vara utgångspunkten för vården och med en personcentrerad vård betonas vikten av att göra patienten till en medaktör, vilket WHO anser vara betydelsefullt i en god hälso- och sjukvård. Forskning visar att personcentrerad vård ökar tillfredsställelsen i vården för patienter samt leder till en jämbördig relation mellan patient och vårdpersonal som stärker trygghet, delaktighet och oberoende för patienter.

Forskning om patienters förväntningar och erfarenheter under de första åren med RA är knapp och det är därför viktigt att utforska patientens preferenser för behandlingsresultat när en person har utvecklat en kronisk sjukdom som RA. Patienter med tidig RA kan ha specifika behov och olika syn och förväntningar på behandlingsresultat än patienter med längre erfarenhet av RA; och denna kunskap är av betydelse för att utforma mer riktade insatser och för att förbättra den övergripande kvaliteten på vård av patienter med RA.

Detta projekt är en del av ett europeiskt samarbete som kallas EQPERA - European Qualitative research project on Patient-preferred outcomes in Early Rheumatoid Arthritis.

Forskningen görs i samarbete med en patientforskningspartner.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation
  • Omvårdnad