Mellan risk (flygsäkerhet) och rättsligansvarutkrävande: Flygteknikers erfarenheter av EU flygregler och juridifieringen av EU luftfartssektorn.

Projektinformation

Beskrivning

Doktorand forskningsprojekt

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en pan-Europeisk rättssociologisk studie av certifierade flygteknikers erfarenheter av EU/EASAs rättsregler för luftfart. I fokus är certifierade flygteknikers upplevelser av EU/EASAs styrning av flygsäkerhetsarbete i förhållande till medlemsstaternas myndigheter och inom godkända luftfartsorganisationer i form av flygunderhållsbolag (s.k. Part-145 godkänd auktoriserad organisation). Två EU reglerade fenomen som rör dessa professionella aktörer är särskilt i fokus; (1) rapportering av händelser och upplevelsen av rättvisekultur (som är både legaldefinition i EU lagstiftning och därtill ett reglerat krav på arbetsgivare vad gäller hantering av händelserapporter); (2) undertecknandet av en laglig giltig certifiering av luftvärdighet (S.k. CRS) så att luftfartyg får tas i drift och fortsätta flyga efter genomfört underhåll (enbart certifierade flygtekniker är auktoriserade att signera och utfärda ett CRS). Av särskilt intresse för forskningen om dessa flygtekniker är fenomen kriminaliseringen av mänskliga fel och rättsligt ansvarsutkrävande i förhållande till flygsäkerhet. Genom att undersöka ur ett rättssociologisk perspektiv hur dessa tekniker upplever och arbetar under EUs regelverk – såsom de är införlivade i nationella rättssystem (hard law) samt hur de appliceras av arbetsgivare (soft law) i tre olika länder, Sverige, Norge, Portugal – kan kunskap om flygsäkerhetsarbeten ökas. Forskningsdesignen använder sig av flermetodsforskning. Detta innebär användandet av en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetoder i tre empiriska delstudier. Delstudie 1 är enkätundersökning; delstudie 2 är fokusgrupps diskussioner; och, delstudie 3 är intervjustudier. Projektet har för avsikt att producera fyra akademiska artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter.
Kort titelMellan risk och rättsligansvarutkrävande
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/052021/10/05

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle