Cykeln och friheten (pilotprojekt)

Projektinformation

Beskrivning

Detta är ett pilotprojekt. Se vidare Cykeln och friheten

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet Cykeln och friheten fokuserar olika aspekter av cykling. Cykelsport, cykeln som arbetsredskap, cykelns betydelse för rekreation och fritid, för hållbarhet och miljöpåverkan, och cykelns roll för den enskilda individen och samhället är exempel på teman. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid.

Vad kan en cykel användas till? Vad är möjligt och omöjligt, tänkbart och otänkbart, för vem, när och i vilka sammanhang? En cykel ser idag i princip likadan ut som det gjorde vid förra sekelskiftet och att cykla går till på samma sätt.
I projektet Cykeln och friheten undersöker vi hur betydelsen förändras och vilken mening cykeln tillskrivs i olika tider, kulturella miljöer och sociala sammanhang. Med ett historiskt perspektiv tydliggörs skillnader och likheter, överensstämmelser och avvikelser, beröringspunkter och motsatser.
Vi arbetar utifrån två teman kallade Den politiska cyklisten och Äventyrscyklisten. I det förra ligger fokus på cykelns användning och betydelse för och inom folkrörelser – arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, miljörörelsen – liksom kvinnors möjlighet att röra sig i det offentliga rummet. I det senare gäller det hur individer använder cykeln för att vidga sitt rum och skapa handlingsutrymme, både bokstavligt och symboliskt. Teoretiskt utgår vi från de tre begreppen materialitet, gräns och rum som vi undersöker inom båda temana.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31