Projektinformation

Beskrivning

En av de stora utmaningarna för jordbruksbaserad bioenergi är placeringen av biomassaproduktionen samt dess konsekvenser på omgivande miljön. Som en del av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Land4Biomass innefattar denna doktorsavhandling en markanalys av marginalmark och nedlagd jordbruksmark. Genom att använda geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys, fältdata samt enkätundersökningar bedöms den nuvarande potentialen för utökad biomassaproduktion i Sverige. Denna information kombineras med en litteratursammanställning över de kända effekterna från biomassaproduktion på biodiversitet och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet, och utifrån resultat designas en empirisk studie där biodiversitet och ekosystemtjänster undersöks under olika produktionsförhållanden, samt en modelleringsstudie som analyserar markanvändning i relation till pollinering och/eller artförekomst.

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt doktorandprojekt lokaliserar och karaktäriserar jag mark som potentiellt är tillgänglig för utökad produktion av jordbruksbiomassa för bioenergi i Sverige, samt undersöker hur en sådan markanvändningsförändring kan påverka biodiversitet och ekosystemtjänster.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/01 → …