Bortom rimligt tvivel - om beviskravsnormer och differentierat beviskrav

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Maria Aminoff är doktorand vid Juridiska Fakulteten sedan oktober 2016. Handledare är professor Christian Dahlman och professor Peter Westberg.

Forskningsprojektet rör beviskravet i brottmål. Det beviskrav som gäller i svensk rätt innebär att åklagarens gärningsbeskrivning måste vara bevisad "bortom rimligt tvivel" för att domstolen ska kunna meddela en fällande dom i brottmål. Frågan är hur detta krav tillämpas i svenska domstolar. Hur mycket och hur stark bevisning – tillräckligt stöd och tillräcklig utredning (robusthet) – krävs för att beviskravet skall anses vara uppfyllt? Forskningsprojektets huvudsyfte är att utreda innebörden av beviskravet "bortom rimligt tvivel" och undersöka i vad mån beviskravet är lägre i vissa brottstyper. Det har påståtts i den rättsvetenskapliga litteraturen att beviskravet varierar beroende på måltyp. Det har exempelvis hävdats att domstolarna tillämpar ett lägre beviskrav i trafikmål än vid andra typer av mål och att beviskravet vid sexualbrott är lägre än beviskravet vid mord och dråp. Någon vetenskaplig undersökning av riktigheten i dessa påståenden har emellertid inte gjorts. Det planerade forskningsprojektet har därför potential att bidra med ny och viktig kunskap om den svenska rättsskipningen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/10/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Processrätt