Bostadsägande bland äldre - Hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Brist på bostäder anpassade för den åldrande befolkningens behov och låg rörlighet i bostadsbeståndet påverkar människors hälsa och välbefinnande och även svensk ekonomi och tillväxt. Majoriteten av yngre äldre personer i Sverige bor i privatägda bostäder; det är främst bland de allra äldsta som boende i flerfamiljshus i hyresrätt dominerar. Äldre är mindre rörliga på bostadsmarknaden än yngre, men trots detta saknas forskning om vilka faktorer som påverkar äldres boendebeslut och flyttkedjor. Syftet med AGE-HERE är att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer (t.ex. skattesubventioner, reavinstskatt, mäklararvode, höga hyror) som uppmuntrar respektive hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta. Projektet genomförs i samverkan med representanter utanför akademin och bygger på blandade metoder där de inledande kvantitativa och kvalitativa studierna kommer att användas för att designa en nationell enkät. I enlighet med projektets design kommer resultaten från projektet i sin helhet syntetiseras. Projektet bidrar med en ökad förståelse för hur fastighets- och reavinstskatt, och för hur utbud och boendekostnader kopplade till lägenhetsbeståndet, påverkar äldres beslut att flytta och därmed också frigöra bostäder för exempelvis yngre barnfamiljer. Resultaten kan spela en viktig roll för att vägleda politiska beslut som i framtiden kan balansera den svenska bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan sänka relaterade sociala kostnader och stödja äldres hälsa.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt adresserar utmaningar av högsta relevans för en ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Bostadsbristen i kombination med att befolkningen ökar och förändras gör det viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt. Otillräckligt byggande, i synnerhet bostäder som är anpassade för den åldrande befolkningens behov, och låg rörlighet i bostadsbeståndet påverkar enskilda individers hälsa och välbefinnande likväl som ekonomi och tillväxt. Majoriteten av yngre äldre personer i Sverige bor i privatägda bostäder; det är främst bland de allra äldsta som boende i flerfamiljshus i hyresrätt dominerar. Forskning har visat att gruppen äldre (dvs. 55+) är mindre rörlig på bostadsmarknaden i jämförelse med yngre åldersgrupper. Trots detta finns det få studier som undersökt vilka faktorer som påverkar äldres boendebeslut och flyttkedjor.

En faktor som lyfts fram i debatten kring den svaga rörligheten på bostadsmarknaden är skatterna i samband med flytt från privatägt boende. Många äldre hushåll, som vill och behöver byta boende uppges tveka eftersom de upplever att det blir privatekonomiskt olönsamt. Denna typ av uttalanden baseras dock på undersökningar genomförda av kommuner och intresseorganisationer, men forskning saknas. Utöver dessa skatter finns det anledning att tro att införandet av skattesubventioner så som RUT och ROT påverkar äldre bostadsägares möjlighet att bo kvar och därmed deras flyttbenägenhet. Kunskapen om sådana samband är dock i dagsläget obefintlig eftersom det saknas vetenskapliga studier.

Med utgångspunkt i vår tidigare forskning om boende och hälsa under åldrandeprocessen är syftet AGE-HERE att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer (tex. skattesubventioner, reavinstskatt, mäklararvode, stämpelskatter och höga hyror på lägenheter) som uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta. Projektet vilar på en grund av blandade metoder och har en konvergent design. En blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder ger en bättre förståelse för komplexa forskningsfrågor än då dessa metoder används isolerat. Fyra studier kommer att genomföras där de kvantitativa metoderna utgörs av analys av detaljerade registerdata samt enkätsvar från en representativ grupp äldre som äger sin bostad. För att möjliggöra subgruppsanalyser kommer urvalet att stratifieras efter kön och geografisk spridning. Den kvalitativa metoden utgörs av en serie fokusgruppsintervjuer, i fyra olika kommuner med geografisk spridning över landet. I enlighet med projektets design kommer resultaten från projektet i sin helhet syntetiseras och integreras i den fjärde studien. Resultaten kommer att presenteras i en rad olika delstudier och förväntas fördjupa kunskapen om hur samspelet mellan hälsa och boendesituation upplevs och hur förändringar i ekonomiska avseenden påverkar tankar och beteenden kring flytt i relation till hälsa. Sådan kunskap är särskilt viktig i den svenska kontexten där många äldre personer tenderar att bo kvar i sina bostäder hela livet.
För att genomföra AGE-HERE har vi samlat en grupp forskare med expertis inom ekonomi, gerontologi och psykologi. Projektet genomförs i samverkan med representanter utanför akademin, det vill säga äldre medborgare och representanter från bygg - och fastighetssektorn. Kunskapsutbyte mellan dessa discipliner och intressenter är avgörande för att kunna studera frågor som berör ekonomi, hälsa och boende på ett tillförlitligt sätt.

Projektet bidrar med en ökad förståelse för hur skattesubventioner, fastighets- och reavinstskatt, och för hur utbud och boendekostnader kopplade till lägenhetsbeståndet, påverkar äldres beslut att flytta och därmed också frigöra bostäder för exempelvis yngre barnfamiljer. Resultaten kan spela en viktig roll för att vägleda politiska beslut som i framtiden kan balansera den svenska bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan sänka relaterade sociala kostnader och stödja äldres hälsa. Projektets resultat kommer att spela en viktig roll för att vägleda framtida politiska beslut som syftar till att balansera den svenska bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan sänka relaterade sociala kostnader och stödja äldre att upprätthålla ett aktivt, självständigt och hälsosamt liv. Projektet genomförs inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningscentret Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet.
Kort titelBostadsägande bland äldre
AkronymAGE-HERE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/032025/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap
  • Nationalekonomi