Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Botaniska illustrationer beundras ofta för sina estetiska kvaliteter, och har därför ibland använts för att locka nya grupper till botaniken. Men växtbilderna är framförallt arbetsmaterial för botanister. I min avhandling undersöker jag hur botanister har använt bilder för att kommunicera kunskap och hur bilderna har utformats för att fungera som vetenskapligt korrekta forskningsmaterial.

År 1901 fick botanisten Carl Lindman (1856-1928) i uppdrag av Wahlström & Widstrands förlag att författa texten till en nyutgivning av den sedan länge utgångna Svensk botanik (1802-1843) av J. W. Palmstruch (1770-1811). De gamla kopparplåtarna skulle överföras till litografisk sten och därmed kunna mångfaldigas i färg till en betydligt lägre kostnad och med större spridning än den handkolorerade förlagan. Arbetet med illustrationerna skulle utföras av illustratören Axel Ekblom (1858-1914). Under arbetets gång insåg Lindman att också bilderna behövde ändras och kompletteras.

Verket med den fullständiga titeln Bilder ur Nordens flora på grundvalen af Palmstruchs Svensk botanik (1901-1905) var den första stora illustrerade floran tryckt i färg som gavs ut i Sverige. Floran blev genast en försäljningsframgång och gavs ut i en utvidgad upplaga under Lindmans livstid. Den har sedan utkommit i flera nya upplagor, den senaste år 1994.

Lindman menade att lämpliga bilder kunde tala ett kortare, bestämdare och tydligare språk än all text. Frågeställningarna i detta projekt berör bland annat hur bilderna utformades för att om inte ersätta, så åtminstone komplettera och förkorta textbeskrivningarna. Vidare granskas hur bilderna påverkades av den botaniska vetenskapens utveckling, pedagogiska idéer, bildkonventioner, konstnärliga förutsättningar, ekonomiska och trycktekniska möjligheter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/09/012013/12/31